Lai uzlabotu Jūsu interneta pārlūkošanas pieredzi, tiek izmantoti sīkfaili. Jūs jebkurā laikā varat izdzēst visus sīkfailus savā pārlūkprogrammā. Vairāk informācijas skatiet SIA „Lonas Latvija” Konfidencialitātes politikā. Es piekrītu
Noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1. Šie pirkšanas – pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja (turpmāk tekstā – „Klients", „Jūs") un Pārdevēja (turpmāk tekstā – „Lonas", „Mēs") savstarpējās tiesības un pienākumus iegādājoties preces „Lonas" e-veikalā Lonas.lv, adrese https://www.lonas.lv/ (turpmāk tekstā – „Veikals", „E-veikals").

Līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad esat izveidojis iepirkumu grozu e-veikalā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu un esat iepazinies ar mūsu noteikumiem, pasūtat Lonas preces un/vai pakalpojumus.

2.2. Līgums stājas spēkā tad, kad Jūs pasūtat preces, un Mēs nosūtam Jums apstiprinājumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi par saņemto pasūtījumu, un ir derīgs līdz pilnīgai preču izsniegšanai un samaksai.

2.3. Katrs līgums, kas tiek noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek uzglabāts e-veikalā līdz tiek izpildīti visi līguma noteikumi.

Pircēja tiesības

3.1. Klientam ir tiesības iegādāties preces veikalā šajos noteikumos un veikala noteiktajā kārtībā.

3.2. Divu nedēļu laikā Jūs varat atcelt savu pasūtījumu rakstiski (piemēram, ar vēstuli, pa e-pastu, uz norādīto e-pasta adresi), vai arī, nosūtot preces atpakaļ, pat ja pasūtījumu ir iesniegusi juridiskā persona (uzņēmumu pasūtījumi) bez jebkāda iemesla. Termiņš sākas no preces saņemšanas dienas un tiek rēķināts līdz brīdim, kad saņemts rakstisks Jūsu atteikums. Lai šis atteikums būtu juridiski derīgs, pietiek savlaicīgi nosūtīt atteikumu vai nosūtot preces atpakaļ. Pasūtījuma anulēšanas adrese: e-veikals@lonas.lv.

3.3. Pasūtījuma anulēšanas tiesības neattiecas uz:

3.3.1. precēm, kas tika ražotas saskaņā ar klienta iesniegtām specifikācijām vai tika viennozīmīgi ražotas, pielāgojot tās individuālām vajadzībām;

3.3.2. citiem gadījumiem, kad pirkšanas – pārdošanas līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

3.4. Atsakoties pieņemt preces, kuras atbilst 3.3. daļas punktiem, samaksātais avanss nav atmaksājams.

3.5. Par atpakaļ nosūtītām precēm samaksātā nauda tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma anulēšanas dienas.

Pārdevēja tiesības

4.1. Ja Klients mēģina kompromitēt e-veikala darbību vai stabilu darbību, mēs bez iepriekšēja brīdinājuma varam apturēt piekļuvi e-veikalam vai, izņēmuma gadījumos, anulēt Pircēja reģistrāciju.

4.2. Pārdevējs neparedzētu apstākļu gadījumā, var uz laiku apturēt vai izbeigt e-veikala darbību bez iepriekšēja paziņojuma Klientam.

4.3. Pārdevējs var vienpusēji grozīt šos noteikumus.

Pārdevējs apņemas

5.1. Piegādāt Klientam pasūtītas preces uz norādīto adresi un saskaņotajā piegādes laikā.

5.2. Ja pasūtījums netiek piegādāts saskaņotajā laikā, Klients ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma naudu 0,2% apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu.

5.3. Svarīgu apstākļu dēļ, un, nespējot izgatavot un/vai piegādāt preces, kuras pasūtījis Klients, „Lonas” apņemas piedāvāt Klientam līdzīgu preci. Ja Klients atsakās pieņemt preces analogu, „Lonas” apņemas piecu (5) darba dienu laikā atmaksāt Klienta samaksāto naudu.

Preču piegāde

6.1. Preces piegādājam mēs paši vai mūsu pilnvarotais pārstāvis.

6.2. Preču piegādes brīdī Klientam ir jāpārbauda preču stāvoklis kopā ar „Lonas” pilnvaroto pārstāvi. Klients ir atbildīgs par gultas un tās pavadošo preču ienešanu dzīvojamās telpās un vietas sagatavošanu gultas montāžai.

6.3. Kad klients paraksta faktūrrēķinu, preces tiek uzskatītas par nodotām.

6.4. Ja Klients pamana Preces defektu, Klients ir tiesīgs to nepieņemt un tas fakts ir jānorāda preces pavadzīmē/faktūrrēķinā. Kad Klientu pieņem preci un paraksta pavadzīmi/faktūrrēķinu bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka prece tika nodota neskarta, tīra un kārtīga.

6.5. Preču piegādes jēdzienā ir iekļauta preču piegāde līdz dzīvokļa/mājas durvīm, un notiek no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00. Nešana caur dzīvojamām telpām bezmaksā. Ja noteiktajā laikā pircēja nav mājas, tad kravu uzskata par nepiegādātu Klienta vainas dēļ, tādā gadījumā Klientam ir pienākums samaksāt par atkārtotu piegādi no jauna saskaņotajā laikā. Ja piegāde nav notikusi saskaņotajā laikā Klienta vainas dēļ, otra piegāde Klientam maksās 20,00 € (ieskaitot PVN).

6.6. Gultu ienešanai nepieciešama ieeja ar 200 cm augstumu, un ne mazāk kā 75 cm platumu. Celšana 100 cm un lielākā augstumā nav atļauta. Visas preces tiek izkrautas vienā vietā, ienestas tikai caur durvīm. Visām precēm jābūt ceļamām ar liftu, ja tas atrodas ēkā. Ja ienešanas ceļā tiek uzstādītas pagaidu kāpnes, tām jāatbilst drošības prasībām.

6.7. Nelieli gultas defekti tiek salaboti uz vietas.

Preču atgriešana

7.1. Priekšmetu nodošana atpakaļ notiek, pamatojoties uz 2012. gada. 15. marta Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 „Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu".

7.2. Atgriežamam priekšmetam jābūt pilnā komplektā. Jūs esat atbildīgs par pilnu priekšmeta komplektu un iepakošanu. Ja priekšmets nav pilnā komplektā vai pienācīgi iepakots, mēs vai mūsu pārstāvis var nepieņemt priekšmetu atpakaļ.

7.3. Prece ir jāatgriež iepakojumā, kurā tā tika piegādāta, tīra, jānodrošina preces izskats. Iepakojumam jābūt neskartam.

7.4. Atpakaļ nosūtamai precei jābūt saderīgai ar 3.3. līguma daļu, t.i., prece nav izgatavota saskaņā ar klienta sniegtajām specifikācijām vai nav viennozīmīgi izgatavota, pielāgojot to individuālām vajadzībām (nestandarta izmēri, krāsa utt.). Preces atdošanas atpakaļ gadījumā avanss netiek atmaksāts.

7.5. Preci Klients atdod ar pašu transportu, izņemot gadījumus, kad prece tiek atdota sliktas kvalitātes dēļ. Atdodot atpakaļ labas kvalitātes preces ar „Lonas" transportu, tiek piemērots maksājums 15,00 euro apmērā (ieskaitot PVN) visā Latvijā.

7.6. Kad tiek atgriezta sliktas kvalitātes prece, „Lonas” apņemas pieņemt sliktas kvalitātes preci un aizstāt to ar līdzīgu preci. Gadījumā, ja nav analogas preces, „Lonas” apņemas atdot Klientam par šo preci samaksāto naudas summu.

 

Piezīme:

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka matrači ir higiēniska prece. Ja ir bojāts polietilēna iepakojums, atgriešana netiek pieņemta (attiecas uz matračiem bez aizsardzības/higiēniskā pārvalka).

** Trīskrāsu kolekcijas matračiem (Tyla®, Harmonija®, Mūza®) tiek piedāvāts 30 dienu izmēģinājumu periods, kurā iegādāto matraci iespējams apmainīt pret jebkuru citu Trīskrāsu kolekcijas matraci, apmaksājot izdevumus par higiēniskā pārklāja nomaiņu un pārsaiņošanu – 15,00 € (ar PVN).
Šāda apmaiņa nav pieļaujama nestandarta izmēra matračiem, kas ir izgatavoti pēc individuālajiem pasūtījumiem, saskaņā ar citām pasūtījuma nestandarta specifikācijām (pārklājs, krāsa u.c.), kad tiek bojāts aizsargājošais/higiēniskais matrača audums un/vai ieliktnis.
Matrači dažādos standarta izmēros un to pārklāji ir pieejami: www.lonas.lv

*** Atgriežot preces ar „Lonas” transportu, piemērojama 15,00 € (ieskaitot PVN) cena visā Latvijā.

**** Jaunam matracim vai mēbelēm, tāpat kā visiem jauniem priekšmetiem (piemēram, kurpēm), piemīt specifiska smarža, kas rodas, izmantojot jaunas izejvielas, tādas kā poliuretāns, latekss, audumi utt., kas ir nekaitīgi cilvēku veselībai un pēc kāda laika pazūd.

Atbildība

8.1. Klients ir pilnībā atbildīgs par pasūtījuma veidlapā sniegto datu pareizumu. Ja Klients nesniedz precīzus datus pasūtījumā veidlapā, „Lonas" neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.

8.2. Jūs esat atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot e-veikalu.

8.3. Jūs esat atbildīgs par identifikācijas koda nodošanu trešajām pusēm. Ja trešās personas izmanto Jūsu identifikācijas kodu, Jūs esat atbildīgs par trešās puses veiktām darbībām.

8.4. Mēs neesam atbildīgi par informāciju, kas tiek sniegta citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs, pat ja jūs piekļūstat šīm tīmekļa vietnēm caur mūsu e-veikala saitēm.

8.5. Ja rodas kaitējums, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.

Informācijas sūtīšana

9.1. Visi ziņojumi tiek sūtīti uz Jūsu reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi.

9.2. Visus ziņojumus un jautājumus sūtiet mums uz e-veikala sadaļā „Kontakti" norādīto adresi vai e-pasta adresi.

Nobeiguma noteikumi

10.1. Šos noteikumus regulē Lietuvas Republikas likumi.

10.2. Visi strīdi, kas rodas, izpildot šos noteikumus, tiek atrisināti sarunu ceļā. Nespējot panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.