Lai uzlabotu Jūsu interneta pārlūkošanas pieredzi, tiek izmantoti sīkfaili. Jūs jebkurā laikā varat izdzēst visus sīkfailus savā pārlūkprogrammā. Vairāk informācijas skatiet SIA „Lonas Latvija” Konfidencialitātes politikā. Es piekrītu
Noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1. Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja (turpmāk tekstā – “Klients”, “Jūs”) un Pārdevēja (turpmāk tekstā – “Lonas”, “Mēs”) abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību, Jums iegādājoties preces “Lonas” e-veikalā Lonas.lv, adrese: https://www.lonas.lv/ (turpmāk tekstā – “Veikals”, “E-veikals”).


Līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Jūs interneta veikalā esat izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar mūsu noteikumiem, pasūtat “Lonas” preces un/vai pakalpojumus.

2.2. Līgums stājas spēkābrīdī, kad Jūs esat veicis prečupasūtījumu, bet Mēs nosūtām Jums apstiprinājumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi par pasūtījuma saņemšanu, un tas ir spēkā līdz preču piegādes pilnīgai izpildei un apmaksai.

2.3. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiekuzglabāts e-veikalā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

Pircēja tiesības

3.1. Klientam ir tiesības iegādāties preces veikalā šo noteikumu un veikala noteiktajā kārtībā.

3.2. Jums ir tiesības, nenorādot iemeslu, divu nedēļu laikā, atcelt savu pasūtījumu rakstveidā (piem., atsūtot vēstuli uz norādīto e-pasta adresi) vai atgriežot saņemtās preces, arī tajā gadījumā, ja pasūtījumu esat veicis kā juridiskā persona (uzņēmumu pasūtījumi). Termiņš sākas ar dienu, kad tiek saņemta prece un tiek skaitīts līdz Jūsu rakstveida atteikuma saņemšanas dienai. Lai šis atteikums tiktu juridiski korekti pamatots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu nosūtīsiet savlaicīgi vai arī tiks atgrieztas preces. Pasūtījuma anulēšana iespējama, sazinoties pa e-pastu: e-veikals@lonas.lv.

3.3. Pasūtījuma atcelšana nav iespējama, ja:

3.3.1. preces, kuras tiek izgatavotas pēc klienta norādījumiem vai viennozīmīgi tika izgatavotas, pielāgojot tās personīgajām vajadzībām.

3.3.2. citos gadījumos, ja no pirkšanas-pārdošanas līguma nevar atteikties saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.4. Pēc atteikšanās pieņemt pasūtītās preces, kuras atbilst 3.3. daļas punktus, samaksātais avansa maksājums netiek atgriezts.

3.5. Naudas summa, kas samaksāta par konkrētajām precēm, tiek atgriezta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma anulēšanas dienas.

3.6. Klients apņemas pieņemt pasūtītās preces 60 d. laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Pretējā gadījumā pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pārdevēja tiesības

4.1. Ja Klients mēģina kaitēt e-veikala darbam vai stabilai darbībai, mums ir tiesības ierobežot, apturēt viņa piekļuvi e-veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.

4.2. Svarīgos apstākļos Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt e-veikala darbību, Klientampar toiepriekš nepaziņojot.

4.3. Pārdevējs var vienpusēji mainīt šo noteikumu nosacījumus.

Lonas pienākumi

5.1. Piegādāt Klienta pasūtītās preces uz norādīto adresi un norunātajā piegādes laikā.

5.2. Ja preci laikus nepiegādā, Klientam ir tiesības pieprasīt nokavējuma naudu 0,2% apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto darba dienu.

5.3. Izņēmuma gadījumos un ja nespēj izgatavot un / vai piegādāt Klienta pasūtīto preci, “Lonas” apņemas Klientam piedāvāt analoģisku preci. Ja Klients atsakās pieņemt identisku preci, “Lonas” apņemas piecu (5) darba dienu laikā atmaksāt Klienta samaksāto naudu.

5.4. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie Personas dati tiks apstrādāti tikai Pircējiem pienācīgi nodrošinot pakalpojumu sniegšanu e-veikalā Lonas.lv. Pārdevējs arī apstiprina, ka Pircēja norādītie Personas dati  tiks apstrādāti Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos, ja Pircējs ir devis šādu piekrišanu un to neatsauks.

5.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kuri nodrošina preču piegādi vai citus Pircēja pasūtījumus, kas saistīti ar pakalpojumu pienācīgu izpildi. Visos pārējos gadījumos Pircēja Personas datus trešajām personām var atklāt tikai LR normatīvajosaktos noteiktajā kārtībā.

Preču piegāde

6.1. Preces piegādājam mēs paši vai mūsu pilnvarotais pārstāvis.

6.2. Preču piegādes brīdī Klientam ir jāpārbauda preču stāvoklis kopā ar “Lonas” pilnvaroto pārstāvi. Klients ir atbildīgs par gultas un tās pavadošo preču ienešanu dzīvojamās telpās un vietas sagatavošanu gultas montāžai.

6.3. Kad Klients paraksta faktūrrēķinu, preces tiek uzskatītas par nodotām.

6.4. Ja Klients pamana preces defektu, Klients ir tiesīgs to nepieņemt un šis fakts ir jānorāda preces pavadzīmē/faktūrrēķinā. Ja Klients pieņem preci un paraksta pavadzīmi/faktūrrēķinu bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka prece tika nodota neskarta, tīra un kārtīga.

6.5. Preču piegādes jēdzienā ir iekļauta preču piegāde līdz dzīvokļa/mājas durvīm, un tā notiek no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00. Nešana caur dzīvojamām telpām ietilpst bezmaksas piegādē. Ja noteiktajā laikā Pircējs nav mājas, tad kravu uzskata par nepiegādātu Klienta vainas dēļ, tādā gadījumā Klientam ir pienākums samaksāt par atkārtotu piegādi no jauna saskaņotajā laikā. Ja piegāde nav notikusi saskaņotajā laikā Klienta vainas dēļ, otra piegāde Klientam maksās 15,00 € (ieskaitot PVN).

6.6. Gultu ienešanai nepieciešama ieeja, kas ir 200 cm augsta un ne mazāk kā 75 cm plata. Celšana 100 cm un lielākā augstumā nav atļauta. Visas preces tiek izkrautas vienā vietā, ienestas tikai caur durvīm. Visām precēm jābūt ceļamām ar liftu, ja tas atrodas ēkā. Ja ienešanas ceļā tiek uzstādītas pagaidu kāpnes, tām jāatbilst drošības prasībām.

6.7. Nelieli gultas defekti tiek salaboti uz vietas.

6.8. Preces, kas ir izgatavotas un gatavas nosūtīšanai, par kurām Klients ir samaksājis, noliktavā uzglabā līdz norunātajam piegādes datumam, izņemot gadījumus, ja vien starp LONAS un Klientu nav panākta cita vienošanās. Ja Klients atsakās pieņemt preces pēc norunātās piegādes dienas, tiek piemērota glabāšanas maksa 1 Eur (viens eiro) apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu. Preču, kas ir izgatavotas un gatavas piegādei, bet par kurām Klients nav samaksājis, uzglabāšanas termiņš noliktavā ir 14 kalendārās dienas, ja vien starp LONAS un Klientu nav panākta cita vienošanās.

Preču atgriešana

7.1. Atgriežamam priekšmetam jābūt pilnā komplektā. Jūs esat atbildīgs par pilnu priekšmeta komplektu un iepakošanu. Ja priekšmets nav pilnā komplektā vai pienācīgi iepakots, mums vai mūsu pārstāvim ir tiesības nepieņemt priekšmetu atpakaļ.

7.2. Prece ir jāatgriež iepakojumā, kurā tā tika piegādāta, tīra, kā arī jānodrošina preces izskats. Iepakojumam jābūt neskartam.

7.3. Atpakaļ nosūtamai precei jābūt saderīgai ar 3.3. līguma daļu, t.i., prece nav izgatavota saskaņā ar klienta sniegtajām specifikācijām vai nav viennozīmīgi izgatavota, pielāgojot to individuālām vajadzībām (nestandarta izmēri, krāsa utt.). Preces atdošanas atpakaļ gadījumā avanss netiek atmaksāts.

7.4. Preci Klients atdod ar pašu transportu, izņemot gadījumus, kad prece tiek atdota sliktas kvalitātes dēļ, sedzot pārsaiņošanas izmaksas 5,00 € apmērā (ieskaitot PVN). Atdodot atpakaļ labas kvalitātes preces, izmantojot “Lonas” transportu, tiek piemērots maksājums 15,00 € apmērā (ieskaitot PVN) visā Lietuvas teritorijā: transporta izmaksas – 10,00 € (ieskaitot PVN) un pārsaiņošanas izmaksas  – 5,00 € (ieskaitot PVN) apmērā.

7.5. Kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece, “Lonas” apņemas pieņemt sliktas kvalitātes preci un aizstāt to ar analoģisku preci. Gadījumā, ja nav identiskas preces, “Lonas” apņemas atmaksāt Klientam par šo preci samaksāto naudas summu.

Piezīme:

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka matrači ir higiēniska prece. Ja ir bojāts polietilēna iepakojums, atgriešana netiek pieņemta (tas attiecas uz matračiem bez aizsargājošā/higiēniskā pārvalka).

** Trīskrāsu kolekcijas matračiem (Tyla®, Harmonija®, Mūza®) tiek piedāvāts 30 dienu izmēģinājumu periods, kurā iegādāto matraci iespējams apmainīt pret jebkuru citu Trīskrāsu kolekcijas matraci, apmaksājot izdevumus par higiēniskā pārklāja nomaiņu, transportēšanu un pārsaiņošanu – 15,00 € (ieskaitot PVN).

Šāda apmaiņa nav pieļaujama nestandarta izmēra matračiem, kas ir izgatavoti pēc individuālajiem pasūtījumiem, saskaņā ar citām pasūtījuma nestandarta specifikācijām (pārvalks, krāsa u.c.), kad tiek bojāts aizsargājošais/higiēniskais matrača audums un/vai ieliktnis.

Matrači dažādos standarta izmēros un to aizsargpārvalki ir pieejami: www.lonas.lv

*** Ja prece tiek atgriezta izmantojot “Lonas” transportu, piemērojama 15,00 € (ieskaitot PVN) maksa visā Lietuvas teritorijā: transporta izmaksas – 10,00 € (ieskaitot PVN) un pārsaiņošanas izmaksas  – 5,00 € (ieskaitot PVN) apmērā.

**** Jaunam matracim vai mēbelēm, tāpat kā visiem jauniem priekšmetiem (piemēram, kurpēm), piemīt specifiska smarža, kas rodas, izmantojot jaunas izejvielas, tādas kā poliuretāns, latekss, audumi utt., kas ir nekaitīgi cilvēku veselībai un pēc kāda laika pazūd.

***** Nauda tiek atmaksāta tikai par precēm. Par sniegtajiem papildpakalpojumiem naudas summa netiek atmaksāta, piem., preces piegāde (no 10 Eur visā Latvijā teritorijā), samaksa par precēm tiek veikta skaidrā naudā piegādes brīdī (+1,5 Eur) u.tml.

Atbildība

8.1. Klients ir pilnībā atbildīgs par pasūtījuma veidlapā sniegto datu pareizumu. Ja Klients nesniedz precīzus datus pasūtījumā veidlapā, “Lonas” neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.

8.2. Jūs esat atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot e-veikalu.

8.3. Jūs esat atbildīgs par identifikācijas koda nodošanu trešajām personām. Ja trešās personas izmanto Jūsu identifikācijas kodu, Jūs esat atbildīgs par trešās puses veiktām darbībām.

8.4. Mēs neesam atbildīgi par informāciju, kas tiek sniegta citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs, pat ja Jūs piekļūstat šīm tīmekļa vietnēm caur mūsu e-veikala saitēm.

8.5. Ja rodas kaitējums, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.

Informācijas nosūtīšana

9.1. Visi mūsu ziņojumi tiek nosūtīti uz Jūsu reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi.

9.2. Visus ziņojumus un jautājumus, lūdzu, sūtiet mums uz e-veikala sadaļā “Kontakti” norādīto adresi vai e-pasta adresi.

Nobeiguma noteikumi

10.1. Šos noteikumus regulē LR likumi.

10.2. Visi strīdi, kas rodas, izpildot šos noteikumus, tiek atrisināti sarunu ceļā. Nespējot panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas LR likumos noteiktajā kārtībā.