Lai uzlabotu Jūsu interneta pārlūkošanas pieredzi, tiek izmantoti sīkfaili. Jūs jebkurā laikā varat izdzēst visus sīkfailus savā pārlūkprogrammā. Vairāk informācijas skatiet SIA „Lonas Latvija” Konfidencialitātes politikā. Es piekrītu
  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi („Noteikumi“) attiecas uz precēm, kuras Slēgtā akciju sabiedrība SIA „Lonas Latvija“, juridiskās personas kods 40003746926, juridiskā adrese Rīga, Elijas iela 17 - 2, LV-1050, tālr. +371 676 60106, e-pasts: e-veikals@lonas.lv („Lonas Latvija“), pārdod patērētājiem („Klients“).

1.2. Lonas Latvija šajā dokumentā izklāsta informāciju, kas jāiesniedz Klientam saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Šajos Preču apmaiņas un atgriešanas noteikumos izmantotās definīcijas ir kapitalizētas, ja vien nenosaka citādi, tiek interpretētas tāpat kā Pirkšanas pārdošanas līgumā, kas noslēgts starp „Lonas Latvija” un Klientu.

 

  1. Kvalitatīvu preču apmaiņas un atgriešanas nosacījumi un kārtība

2.1. Klients var atgriezt kvalitatīvu preci un apmainīt to pret analogu vai citu preci, vai atgūt par preci samaksāto naudu (naudas atmaksas garantija) 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes datuma (ja atbilstošā Klientam iesniegtajā dokumentā nav norādīts ilgāks periods).

2.2. Klients var izmantot naudas atmaksas un/vai preces apmaiņas garantiju, ja preces netika izmantotas, tās nav bojātas, tās nav zaudējušas preces izskatu, ir saglabātas to patēriņa īpašības, un Klientam ir pierādījumi, ka preces viņš ir iegādājies no Lonas Latvija.

2.3. Atdodot atpakaļ kvalitatīvu preci, Klients piekrīt, ka Lonas Latvija pārstāvji atkārtoti novērtēs atgriežamo preci. Ja prece neatbilst šo Noteikumu prasībām, prece tiek atdota atpakaļ Klientam. Lonas Latvija pārstāvjiem nekavējoties jāsazinās ar Klientu, izmantojot norādītos kontaktus sakarā ar preces nodošanas veidu Klientam. Ja atpakaļ nosūtītā prece neatbilst šo Noteikumu prasībām un Klients atsakās pieņemt atpakaļ nosūtīto preci vai preci nav iespējams atdot Klientam no Lonas Latvija neatkarīgu iemeslu dēļ, Lonas Latvija preci uzglabā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no pēdējās Lonas Latvija saziņas ar Klientu sakarā ar nodošanas datumu. Preču, kas netiek atdotas atpakaļ saskaņā ar šiem noteikumiem, nosūtīšanas izmaksas sedz Klients.

2.4. Atgriežamām labas kvalitātes precēm jāatbilst šādām prasībām:

2.4.1. Atgriežamai precei jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;

2.4.2. Atpakaļ nosūtītā prece nedrīkst būt Klienta bojāta, jābūt saglabātas tās patēriņa īpašības, precei jābūt tādā pašā komplektācijā (ieskaitot dāvanas un citus piederumus), kādā tā bija saņemta.

2.4.3. Klients nav izmantojis atgriežamo preci;

2.4.4. Atgriežamai precei tika saglabātas tās patēriņa īpašības;

2.4.5. Atgriežamā prece neietilpst Pirkšanas – pārdošanas līguma 3.3. punktā norādītajā preču kategorijā.

2.5. Atgriežot preci, jāaizpilda Preču atgriešanas akts (Noteikumu 1.pielikums), kas tiek iesniegts pārdevējam kopā ar atgriežamo preci.

2.6. Preču atgriešanas aktam tiek pievienots kases aparāta čeks vai pirkšanas–pārdošanas kvīts vai cits cits dokuments, kas apliecina preces pirkšanu-pārdošanu no Lonas Latvija (pievienotās vērtības nodokļa faktūrrēķins, faktūrrēķins, maksājumu kartes konta izraksts, maksājuma karšu lasītāja čeks, uc.). Ja Klients neiesniedz preces pirkšanas–pārdošanas dokumentu, prece tiek apmainīta vai izpildītas citas Preču atgriešanas aktā norādītās Klienta prasības tikai ar Lonas Latvija piekrišanu.

2.7. Noteikumu 2.4.1., 2.4.3. ir 2.4.4. punktos noteiktās prasības nav piemērojamas, ja saskaņā ar šo Noteikumu 3. punktu Lonas Latvija nodrošina preces testēšanas laiku.

2.8. Kvalitatīvu preci apmainīt pret analogu vai citu preci var tikai 1 reizi. Ja Klients vēlas apmainīt kvalitātu preci uz jaunu dārgāku preci, Klients samaksā lielākas cenas starpību.

2.9. Klients preci atgriež, nogādājot to ar savu transportu, izņemot gadījumus, kad prece tiek atgriezta tās neatbilstošas kvalitātes dēļ. Atgriežot kvalitatīvas preces ar LONAS transportu, tiek piemērota pakalpojuma maksa 20,00 € (ar PVN).

2.10. Visas sūdzības var iesniegt SIA „Lonas Latvija” pa e-pastu kvalitati@lonas.lv, tālruni +370 601 95 194 vai rakstiski SIA „Lonas Latvija”, Rīga, Elijas iela 17 - 2, LV-1050. Lonas Latvija ir tiesības izskatīt sūdzības trīsdesmit (30) dienu laikā no tās saņemšanas dienas ja vien Latvija Republikas tiesību aktos nav noteikti citi termiņi. Sarežģītos gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl par 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes uz sūdzībām tiek iesniegtas Klientam pa e-pastu vai pa tālruni, vai uz Klienta norādīto adresi.

 

  1. Preces izmēģinājuma periods

Lonas Latvija noteiktām precēm var sniegt izmēģinājuma periodu. Preces izmēģinājuma periods tiek norādīts Pirkšanas – pārdošanas līgumā vai preces instrukcijā (Garantijas vēstulē). Preces izmēģinājuma periodā Klientam ir tiesības atgriezt lietotu preci (Klientam atgriežot lietotu preci, piešķirtās tiesības ir norādītas Pirkšanas – pārdošanas līgumā). Izmēģinājuma periods ir spēkā tikai tad, ja tas ir ierakstīts Pirkšanas – pārdošanas līgumā vai preces instrukcijā (Garantijas vēstulē).

 

  1. Sliktas kvalitātes preču atgriešanas nosacījumi un kārtība

4.1. Iegādājoties nekvalitatīvu preci, Klientam ir LR Civilkodeksā un Mazumtirdzniecības noteikumos (LR Valdības rezolūcija Nr. 697; 2001-06-11) noteiktās tiesības.

4.2. Garantijas derīguma termiņā (2 gadi) saskaņā ar likumu, nekvalitatīvu preču atgriešana Latvija Republikas teritorijā Klientam ir bezmaksas.

4.3. Garantijas derīguma termiņā (2 gadi) saskaņā ar likumu, Klients var pieprasīt bez maksas novērst preces defektus, apmainīt nekvalitatīvu preci pret analogu vai citu kvalitātīvu preci, pieprasīt samazināt preces cenu vai vienpusēji izbeigt līgumu un pieprasīt atmaksāt samaksāto summu. Klients nav tiesīgs izbeigt līgumu, ja preces trūkums ir nenozīmīgs. Ja Klients vēlas apmainīt nekvalitatīvu preci pret jaunu, dārgāku preci, Klients maksā lielākas cenas starpību.

4.4. Preces komercgarantijas termiņš un tās piemērošanas nosacījumi ir norādīti preces instrukcijā, kuru Klients saņem kopā ar preci vai citā atsevišķā dokumentā (Garantijas vēstulē), kas tiek pievienots precei. Garantijas laiks sākas no preces piegādes datuma.

4.5. Izmantojot preces sniegto garantiju, garantijas termiņš šai precei netiek sākts no jauna - garantijas termiņš tiek aprēķināts no sākotnējā preces piegādes datuma. Laika periods, kurā Klients nevarēja izmantot preci defektu dēļ, netiek pievienots garantijas periodam.

4.6. Veicot preces (-u) apmaiņas, preces tiek piegādātas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Klienta pasūtījuma pieņemšanas dienas, ja vien Klients un Lonas Latvija nav vienojušies citādi.

 

  1. Preču apmaksas un piegādes kārtība

5.1. Ja klients par preci maksā ar bankas pārskaitījumu pilnu pirkuma cenu, izmantojot izvēlēto banku tiešsaistē iepriekš (priekšapmaksa), prece piegāde Klientam tajā pašā laikā ir Lonas Latvija apstiprinājums, ka par preci tika pienācīgi samaksāts - šajā gadījumā Klients paraksta attiecīgos dokumentus, kas apliecina preces saņemšanu. Ja par preci tiek samaksāts skaidrā naudā vai ar bankas karti piegādes/izņemšanas brīdī, jāparaksta attiecīgi dokumenti, kas apliecina faktu par preces saņemšanu un apmaksu.

5.2. Preces piegādes laiks tiek izvēlēts pārdošanas brīdī un var ilgt no 4. darba dienām līdz 33 darba dienām no Klienta pasūtījuma pieņemšanas dienas, ja vien Klients un Lonas Latvija nav vienojušies citādi.

5.3. Izgatavotas un gatavas piegādei Klienta apmaksātās preces noliktavā tiek uzglabātas 30 kalendārās dienas, ja vien Lonas Latvija un Klients nav vienojušies citādi. Ja Klients aizkavē preču pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir atteicies no precēm un avanss par tām netiek atmaksāts. Izgatavotas un gatavas piegādei neapmaksātās Klienta preces tiek uzglabātas noliktavā 14 kalendārās dienas, ja vien Lonas Latvija un Klients nav vienojušies citādi.

5.4. Preces nosaukums un galvenās īpašības ir norādītas preces lietošanas rokasgrāmatā, kas pievienota sūtījumam.

 

Ja rodas jautājumi

Ja rodas kādi jautājumi, sazinieties ar Lonas pa e-pastu: e-veikals@lonas.lv, pa tālruni +371 676 60106 vai rakstiski SIA„Lonas Latvija“, Rīga, Elijas iela 17 - 2, LV-1050. Mēs labprāt palīdzēsim un sniegsim visu nepieciešamo informāciju.