Preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi (“Atgriešanas noteikumi”) attiecas uz precēm, kuras SIA “LONAS Latvija”, juridiskas personas reģistrācijas numurs 40003746926, Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002, Latvija, tālr. +371 676 60106, e-veikals@lonas.lv ("Lonas"), pārdod patērētājiem ("Klients").

1.2. Ar šo dokumentu Lonas izklāsta informāciju, kas jāsniedz Klientam saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.3. Kvalitatīvu preču apmaiņa tiek uzskatīta kā kvalitatīvas preces atgriešana un citas preces iegāde, t.i. apmainot primāro kvalitātīvu preci uz citu preci, ir jāievēro šajos Atgriešanas noteikumos norādītie preču atgriešanas nosacījumi.

1.4. Šajos Preču apmaiņas un atgriešanas noteikumos lietotie termini ir drukāti ar lielajiem burtiem, ja vien konteksts nenosaka citādi, tie jāinterpretē tāpat kā Pirkšanas - pārdošanas līgumā, kas noslēgts starp Lonas un Klientu.

Kvalitatīvu preču apmaiņas un atgriešanas nosacījumi un kārtība

2.1. Klients var atgriezt kvalitatīvu preci un/vai aizstāt to ar analogu vai citu preci vai atgūt par preci samaksāto naudu 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas (ja vien attiecīgajā Klientam iesniegtajā dokumentā nav norādīts ilgāks laika posms).

2.1.1. Iegādājoties preces Lonas firmas salonā, izņēmuma gadījumos Klients var atgriezt, un Lonas var labprātīgi pieņemt nelietotas un neizsaiņotas kvalitātīvas preces, izņemot preces, kas izgatavotas pēc klienta sniegtām specifikācijām vai bija nepārprotami izgatavotas atbilstoši individuālām klienta vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlētu audumu utt.) četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no to piegādes dienas. Atgriežamajai kvalitatīvai precei jābūt nelietotai, neizsaiņotai.

2.1.2. Iegādājoties preces Lonas interneta veikalā www.lonas.lv, Klientam ir tiesības atgriezt nelietotas un neizsaiņotas kvalitātīvas preces, izņemot preces, kas izgatavotas pēc Klienta sniegtām specifikācijām vai bija nepārprotami izgatavotas atbilstoši individuālām klienta vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlētu audumu utt.) četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no to piegādes dienas. Atgriežamajai kvalitatīvai precei jābūt nelietotai, neizsaiņotai.

2.1.3. Lonas nemaina un nepieņem atpakaļ lietotas un izsaiņotas kvalitatīvas preces, kā arī kvalitatīvas preces, kas izgatavotas pēc Klienta sniegtām specifikācijām vai bija nepārprotami izgatavotas atbilstoši individuālām klienta vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlētu audumu utt.).

2.2. Klients var izmantot naudas atgriešanas un/vai preces apmaiņas garantiju, ja preces netika lietotas un netika izsaiņotas. Atgrieztām precēm jābūt nesabojātām, tās nav zaudējušas preces izskatu, saglabātas to patērētāja īpašības un Klientam ir pierādījumi, kas apliecina, ka viņš preces iegādājās no Lonas.

2.3. Atgriežot kvalitatīvu preci, Klients piekrīt, ka atgriezto preci Lona pārstāvji novērtēs atkārtoti. Pēc tam, kad tiks novērtēts un noteikts, ka atgrieztā kvalitatīvā prece atbilst šo Atgriešanas noteikumu prasībām, nauda tiks atmaksāta četrpadsmit (14) darba dienu laikā no preces paņemšanas vai piegādes dienas uz jebkuru tirdzniecības vietu. Ja prece neatbildīs šo Atgriešanas noteikumu prasībām, prece tiks atgriezta Klientam atpakaļ. Lonam nekavējoties jāsazinās ar Klientu uz viņa norādītajiem kontaktiem par preces nodošanas veidu Klientam. Ja atgriežamā prece neatbilst šo Atgriešanas noteikumu prasībām, un, ja Klients atsakās pieņemt atgriežamo preci vai neizdodas preci atgriezt Klientam tādu iemeslu dēļ, kurus Lonas nevar ietekmēt, Lonas preci uzglabā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad Lonas pēdējo reizi sazinājās ar Klientu par preču piegādes veidu.

2.4. Atgrieztām nelietotām un neizsaiņotām kvalitatīvām precēm jāatbilst šādām prasībām:

2.4.1. Atgrieztai precei jābūt oriģinālajā, nesabojātā iepakojumā;

2.4.2. Atgrieztā prece nedrīkst būt Klienta bojāta, ir jāsaglabā atgrieztās preces patērētāja īpašības, precei jābūt tādā pašā komplektācijā (ieskaitot dāvanas un citus aksesuārus), kādā Klients saņēma;

2.4.3. Atgrieztai precei ir jābūt nelietotai.

2.4.4. Uz atgriezto preci neattiecas Pirkšanas - pārdošanas līguma Klienta tiesību punktu, t.i., prece, kas izgatavota pēc klienta sniegtām specifikācijām vai viennozīmīgi izgatavota atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlētu audumu utt.), nav atgriežama.

2.5. Atgriežot preci, jāaizpilda Preču atgriešanas akts (Noteikumu pielikums Nr. 1), kas jāiesniedz pārdevējam kopā ar atpakaļ nosūtīto preci.

2.6. Preču atgriešanas aktam jāpievieno kases aparāta kvīts vai pirkšanas-pārdošanas kvīts vai cits dokuments, kas apliecina preces pirkšanu-pārdošanu no Lonas (pievienotās vērtības nodokļa faktūrrēķins, faktūrrēķins, maksājuma kartes rēķina izraksts, maksājuma kartes lasītāja kvīts utt.). Ja Klients neiesniedz preces pirkšanas-pārdošanas dokumentu, prece tiek apmainīta vai tiek izpildītas citas Klienta prasības, kas norādītas Preču atgriešanas aktā, tikai ar Lonas piekrišanu.

2.7. Atgriešanas noteikumu 2.4.1. un 2.4.3. punktos noteiktās prasības netiek piemērotas, ja Lonas piešķir preces izmēģinājuma periodu saskaņā ar šo Atgriešanas noteikumu 3. punktu.

2.8. Visas sūdzības var iesniegt UAB “Lonas” pa e-pastu kvalitate@lonas.lv, pa tālruni: +370 601 95 194, vai rakstiski – SIA “LONAS Latvija”, Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002, Latvija. Lonas ir tiesības izskatīt sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas, ja vien Latvijas Republikas tiesību akti neparedz citādi. Sarežģītos gadījumos šo termiņu var pagarināt par papildu 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes uz sūdzībām Klientam tiek sniegtas pa e-pastu vai tālruni vai uz Klienta norādīto adresi.

Preces izmēģinājuma periods

Lonas dažām precēm var piešķirt izmēģinājuma periodu. Preces izmēģinājuma periods ir norādīts Pirkšanas - pārdošanas līgumā vai preces instrukcijā (Garantijas vēstulē). Preces izmēģinājuma periodā Klientam ir tiesības nomainīt lietotu preci (kad Klients apmaina lietotu preci, tiesības ir piešķirtas Pirkšanas - pārdošanas līgumā). Izmēģinājuma periods ir spēkā tikai tad, ja tas ir ierakstīts Pirkšanas - pārdošanas līgumā vai preces instrukcijā (Garantijas vēstulē).

* Trīskrāsu kolekcijas (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija®Plius, Mūza®, Mūza® Plius)matračiem ir 30 dienu izmēģinājuma periods, kurā iegādāto kvalitatīvo matraci vienu reizi var apmainīt pretjebkuru citu Trīskrāsu kolekcijas matraci.

Apmaiņa nav iespējama nestandarta izmēru matračiem, kas izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma, pēc citām nestandarta specifikācijām (pārvalks, krāsa utt.), kad ir bojāts matrača aizsargājošais / higiēniskais audums un / vai plomba. Standarta izmēra matračus un to pārvalkus varat atrast www.lonas.lv.

Nekvalitatīvu preču atgriešanas nosacījumi un kārtība

4.1. Ja tiek iegādāta neatbilstošas kvalitātes prece, Klientam ir Latvijas Republikas likumos noteiktās tiesības.

4.2. Garantijas derīguma laikā, saskaņā ar likumu (2 gadi, ja Lonas nav norādījis citādi) nekvalitatīvu preču atgriešana Klientam Latvijas Republikas teritorijā ir bez maksas.

4.3. Garantijas derīguma laikā, saskaņā ar likumu (2 gadi, ja Lonas nav norādījis citādi) Klients var pieprasīt bez maksas novērst preces defektus, aizstāt nekvalitatīvu preci ar analogu vai citu kvalitatīvu preci, samazināt preces cenu vai vienpusēji pārtraukt līgumu un pieprasīt atmaksāt samaksāto summu. Klientam nav tiesību lauzt līgumu, ja preces defekts ir nenozīmīgs. Ja Klients vēlas apmainīt nekvalitatīvu preci pret jaunu, dārgāku preci, Klients apmaksā paaugstinātās cenas starpību.

4.4. Preces komerciālās garantijas termiņš un tā piemērošanas nosacījumi ir norādīti preces instrukcijā, kuru Klients saņem kopā ar preci vai citā atsevišķā dokumentā (Garantijas vēstulē), kas pievienots precei. Garantijas laiks sākas ar preces piegādes dienu.

4.5. Pēc preces garantijas izmantošanas, šī produkta garantijas laiks netiek pārrēķināts no jauna - garantijas laiks tiek aprēķināts no preces sākotnējās piegādes datuma. Laika periods, kurā Klients nevarēja izmantot preci defektu dēļ, garantijas periodam netiek pievienots.

4.6. Veicot preci (-es) apmaiņu, preces tiek piegādātas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Klienta pasūtījuma pieņemšanas dienas, ja vien Klients un Lonas nav vienojušies un paredzējuši citādi.

Preču apmaksas un piegādes kārtība

5.1. Ja Klients par preci samaksā pilnā apjomā, izmantojot bankas pārskaitījumu caur izvēlēto interneta banku iepriekš (priekšapmaksa), preces piegāde Klientam nozīmē arī Lonas apstiprinājumu, ka par preci ir pienācīgi samaksāts - tādā gadījumā Klients paraksta attiecīgos dokumentus, kas apstiprina preces saņemšanu. Norēķinoties par preci skaidrā naudā vai ar bankas karti piegādes / saņemšanas laikā, tiek parakstīti attiecīgie dokumenti, kas apliecina preces saņemšanu un preces apmaksas faktu.

5.2. Preces piegādes termiņš tiek izvēlēts pārdošanas brīdī, un tas var ilgt no 4 darba dienām līdz 33 darba dienām no klienta pasūtījuma pieņemšanas dienas, ja vien Klients un Lonas nav vienojušies un norādījuši citādi.

5.3. Izgatavotas un gatavas piegādei Klienta apmaksātās preces tiek glabātas noliktavā līdz norunātajam piegādes datumam, izņemot gadījumus, kad LONAS un Klients ir vienojušies citādi. Ja Klients atsakās pieņemt preces pēc norunātā piegādes datuma, par katru nokavēto kalendāro dienu tiek piemērota noliktavas maksa 1,00 € apmērā. Izgatavotās, gatavas piegādei un neapmaksātās Klienta preces tiek glabātas noliktavā 14 kalendārās dienas, ja vien LONAS un Klients nav vienojušies citādi.

5.4. Produkta nosaukums un galvenās īpašības ir norādītas preces lietošanas instrukcijā, kas pievienota sūtījumam.

Preču lietošanas instrukcija un vispārējie garantijas apkalpošanas noteikumi

Trīskrāsu kolekcijas matraču lietošanas ieteikumus un vispārējos garantijas apkalpošanas nosacījumus varat atrast  šeit.

Gultu lietošanas ieteikumus un pārējos garantijas apkalpošanas nosacījumus varat atrast  šeit.

Vispārējos izstrādājumu lietošanas ieteikumus un garantijas apkalpošanas nosacījumus varat atrast  šeit.

Ja rodas jautājumi

Ja jums rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Lonas pa e-pastu e-veikals@lonas.lv, zvanots pa tālruni +371 676 60106 vai rakstiski SIA “LONAS Latvija”, Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002 ,Latvija. Mēs labprāt Jums palīdzēsim un sniegsim visu nepieciešamo informāciju.