Vispārīgie noteikumi

UAB „Lonas“, adrese Ukmergės g. 18 Jonava, uzņēmuma reģistrācijas numurs 156871188, tālrunis +371 676 60106, e-pasta adrese [email protected] (turpmāk tekstā – Sabiedrība) uzņemas saistības sargāt un cienīt Jūsu privātumu. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo informāciju, lai Jūs saprastu, kādēļ un kā tiek ievākti Jūsu dati un kā mēs tos izmantosim.

 

Privātuma politikas saturs:

I. Kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem izmantojam;

II. Kādus personas datus atklājam trešajām personām;

III. Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus;

IV. Tirgzinības paziņojumi;

V. Jūsu tiesības;

VI. Kā izmantojam sīkdatnes;

VII. Cita svarīga informācija par personas datu izmantošanu;

VIII. Jūsu privātuma aizsardzības noteikumu izmaiņas;

IX. Kā ar mums sazināties.

 

I. Kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem izmantojam

1. Jūs personas datus kārtojam, saņemot Jūsu piekrišanu un likumīgās intereses par Jūsu personas datu kārtošanas nolūku – noslēgt un atbilstoši realizēt ar Jums noslēgto līgumu.

2. Mēs cenšamies Jums nodrošināt raitu pakalpojumu sniegšanu, kvalitatīvu apkalpošanu un vislabāko Jūsu pieredzi mūsu Sabiedrībā, tādēļ saskaņā ar šiem likumīgo interešu nolūkiem kārtojam Jūsu personas datus. Jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist par tādu datu kārtošanu, vēršoties pie mums pa elektronisko pastu [email protected] Saņemot Jūsu nepiekrišanu, nekavējoties pārtrauksim kārtot datus, bet tas var ieilgt līdz 10 dienām.

Vadoties pēc Jūsu likumīgajām interesēm, kārtojam Jūsu tehniskā satura datus, kas tiek sniegti zemāk.

 

Kārtojam šāda veida personas datus:

 

JŪSU komuniKĀCIJAS dati

1. Jūsu vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs:

a. piegādājot Jūsu iegādātās preces interneta veikalā www.lonas.lv uz Jūsu norādīto maksātāja piegādes adresi;

b. sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem;

c. tiecoties uzzināt Jūsu patieso vecumu, jo mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi paredzēti tikai tādām personām, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu.

2. Jūsu pirkšanas un citu veikto darbību vēsture, kuru veido Jūsu pirkumi, Jūsu pirkumu grozā saglabātās preces un Jūsu izpildītās darbības, izmantojot e-pastu, interneta vietni:

a. pārdodot Jums preces;

b. sniedzot pakalpojumus un palīdzību, kā arī kārtojot naudas atgriešanas jautājumus;

c. sūtot personalizētas e-vēstules.

3. Jūsu tirgzinības dati: Jūsu vienošanās saņemt mūsu piedāvājumus, jaunumu vēstules, Jūsu elektroniskā pasta adrese, kuru norādījāt, pasūtot mūsu jaunumu vēstules par preču jaunumiem un piedāvājumiem.

Šos datus saglabājam 2 gadus.

 

Dati par darījumu

1. Jūsu maksājumu informācija:

a. pieņemot un atgriežot naudu, cenšoties izpildīt savas uzņemtās saistības Jums;

b. par krāpniecisko darbību novēršanu un noteikšanu, cenšoties novērst un konstatēt krāpnieciskās darbības.

Šos datus saglabājam 10 gadus.

 

Tehniskie dati

Mēs uzkrājam, analizējam un nododam Jūsu datus, cenšoties nodrošināt raitu pakalpojumu sniegšanu Jums, kvalitatīvu apkalpošanu un vislabāko Jūsu pieredzi mūsu Sabiedrībā. Mēs kārtojam Jūsu tehniskos datus, kas saņemti no tādiem analītisko pakalpojumu sniedzējiem kā – Google, Facebook.

Kad dati tiek ievākti, izmantojot „Google Analytics“ darbarīkus, kārtojam statistisko informāciju par mūsu interneta vietnes apmeklētību, Jūsu izmantojamo pārlūkprogrammu, datoru, apmeklētību, aizvadīto laiku mūsu interneta vietnē, cik reizes apmeklējāt mūsu interneta vietni, no kādas interneta vietnes atnācāt uz mūsu interneta vietni, ko meklējot Jūs nonācāt līdz mūsu interneta vietnei.

Šos datus saglabājam līdz 2 gadiem.

 

II. Kādus personas datus atklājam trešajām personām

Sabiedrība apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot šos gadījumus:

1. ja ir saņemta Pircēja vienošanās par personas datu atklāšanu;

2. izpildot pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus – Sabiedrības partneriem, kuri sniedz preču piegādāšanas vai citus Pircēja pasūtītos pakalpojumus;

3. citiem grupas uzņēmumiem, ja dati ir obligāti, cenšoties sasniegt noteiktos mērķus;

4. tiesībaizsardzības institūcijām saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzēto kārtību;

5. ja nepieciešams novērst tiesību aktu pārkāpumus vai ir nepieciešamība tos izpētīt.

 

III. Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līgumsaistību vai likumā noteikto prasību izpildei. Jūsu personas dati, kas tiek kārtoti ar Jūsu vienošanos par tādu personas datu kārtošanu, tiek kārtoti un saglabāti līdz dienai, kad Jūs atcelsiet savu vienošanos.

 

IV. Tirgzinības paziņojumi

Jums sūtām tirgzinības paziņojumus tikai tad, ja ir saņemta Jūsu vienošanās par datu kārtošanu tiešās tirgzinības nolūkiem. Ja Jūs piekrītat, uz e-pastu Jums sūtīsim tiešās tirgzinības paziņojumus, lai Jūs varētu uzzināt mūsu jaunumus un pasludinātās akcijas, un lai Jūs varētu iepazīsties ar mūsu jaunajiem produktiem. Visi, kas abonē tirgzinības paziņojumus, var jebkurā laikā atteikties no tirgzinības paziņojumiem, kas tiek sūtīti no UAB „Lonas“ vai www.lonas.lv.

 

To varat izdarīt sekojoši:

jebkurā e-vēstulē nospiežot abonēšanas atcelšanas norādi vai sazinoties pa elektronisko pastu ar mūsu klientu apkalpošanas centru [email protected] Kad Jūs atceļat abonēšanu, mēs atjaunosim Jūsu profilu, lai tirgzinības paziņojumi Jums vairs netiktu sūtīti. Lūdzam pievērst uzmanību, ka mūsu sistēmu atjaunošana var ieilgt vairākas dienas. Tātad kādu laiku, kamēr Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts, Jūs vēl varat turpināt saņemt tiešās tirgzinības paziņojumus.

 

V. Jūsu tiesības

Jums kā personas datu subjektam ir šādas tiesības:

1. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu, vai mēs kārtojam ar Jums saistītus personas datus. Ja mēs kārtojam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar kārtojamajiem personas datiem kopā ar noteikto papildus informāciju. Šī papildus informācija iekļauj personas datu kārtošanas mērķus, personas datu kategorijas un personas datu saņēmējus. Mēs Jums izsniegsim Jūsu personas datu kopiju, ja netiks pārkāptas citu personu tiesības un brīvība.

2. Tiesības pieprasīt izlabot personas datus. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā kārtošanas nolūkus, papildināt visus neprecīzos savus personas datus.

3. Tiesības pieprasīt, lai tiktu izdzēsti Jūsu  personas dati. Šīs tiesības varat izmantot, kad: (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kādēļ tie tika ievākti vai citādā veidā kārtoti; (ii) atceļat savu vienošanos un nav cita likumīgā pamatojuma kārtot datus; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu kārtoti saskaņā ar piemērotajos datu aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajiem noteikumiem; (iv) personas dati tiek kārtoti tiešās tirgzinības nolūkiem vai (v) personas dati tika kārtoti nelikumīgi. Tāpat pievēršam uzmanību, ka noteiktajos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot noteikto izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi iekļauj gadījumus, kad personas datus obligāti jākārto, cenšoties: (i) izmantot pašizpausmes un informācijas brīvību; (ii) ievērot mums obligātās normatīvās saistības vai (iii) iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.

4. Tiesības ierobežot datu kārtošanu. Šīs tiesības iespējams izmantot tādos gadījumos: (i) Jums apstrīdot personas datu precizitāti; (ii) kad personas dati tiek kārtoti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, ka tie tiktu izdzēsti; (iii) kad personas dati vairs nav nepieciešami mūsu datu kārtošanas nolūkiem, taču Jūs tos pieprasāt juridisko prasību iesniegšanas, izpildīšanas vai aizstāvēšanas dēļ, vai (iv) kad Jūs nepiekrītat, lai dati tiktu kārtoti saskaņā ar publiskajām vai likumīgajām interesēm, kamēr tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu kārtošanu uz šī pamata, mēs varam turpināt saglabāt Jūsu personas datus, taču turpmāk tos vairs nekārtosim, izņemot: (i) ar Jūsu vienošanos; (ii) juridisko prasību iesniegšanas, izpildīšanas un aizstāvēšanas dēļ; (iii) tiecoties aizsargāt citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu sabiedrisko interešu dēļ.

5. Tiesības nepiekrist, ka mēs kārtotu Jūsu personas datus to iemeslu dēļ, kuri saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā apmērā, cik dati tiek izmantoti sabiedrisko interešu nolūkiem, kā arī mūsu vai trešās personas likumīgo interešu dēļ. Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs pārtrauksim personas datu kārtošanas darbības, izņemot gadījumus, kad varam apliecināt, ka dati tiek kārtoti pārliecinošu likumīgo iemeslu dēļ, kur ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai tiecoties iesniegt, izpildīt vai aizsargāt juridiskās prasības.

6. Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas datus kārtojam tiešās tirgzinības nolūkiem (ieskaitot profilēšanu tiešās tirgzinības nolūku dēļ). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu kārtošanas darbības sakarā ar šo nolūku.

7. Tiesības, ka Jūsu personas dati tiek pārcelti. Tajos gadījumos, kad personas datu kārtošanas likumīgais pamatojums ir (i) Jūsu piekrišana vai (ii) līguma izpilde vai darbības, kas tiek veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

8. Tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorā izlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarēsiet izmantot tajos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvību.

9. Ja uzskatāt, ka kārtojot Jūsu personas datus, pārkāpjam datu aizsargāšanas normatīvos aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kuras biroja adrese ir A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Viļņa (www.ada.lt).

10. Jums ir tiesības jebkurā laikā atcelt vienošanos ļaut kārtot savus personas datus. Vienošanās atcelšana neietekmēs datu kārtošanas likumību līdz tās atcelšanai.

 

VI. Kā izmantojam sīkdatnes

Mūsu interneta vietnē, tāpat kā daudzās citās vietnēs, arī tiek izmantotas sīkdatnes. Tie ir maza apmēra datu faili, kuri mums palīdz ātrāk un uzticamāk pasniegt vietnes saturu. Kad Jūs apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, kā arī izmantojat mūsu pakalpojumus, darbarīkus vai paziņojumu nodošanas kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kuras mums palīdz labāk, ātrāk un uzticamāk Jūs apkalpot, sīkdatnes tāpat tiek izmantotas reklāmas nolūkiem.

Parasti sīkdatnēs netiek saglabāta nekāda informācija, ar kuru varētu identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs kārtojam, var būt saistīta ar sīkdatņu saņemto un saglabājamo informāciju.

 

Trešo personu izmantojamās sīkdatnes

Lai varētu veikt ar tiešo tirgzinību saistītās darbības, mēs varam izmantot „Google Analytics“, „Facebook“ vai citu sociālo tīklu piedāvātos tirgzinības un/vai reklāmas līdzekļus, kuri palīdz mums analizēt pircēju vajadzības, saskaņā ar iegūto informāciju, izmantojot sīkdatnes. Vairāk par šī pakalpojuma sniedzēja sīkdatņu politiku varat uzzināt to platformās.

 

VII. Cita svarīga informācija par personas datu izmantošanu;

Bērnu personas dati

Mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi paredzēti tikai tām personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu. Ja mums būs pamatotas aizdomas, ka kārtojam personu datus, kuri nav sasnieguši norādīto vecumu, kurš minēts šajā nodaļā, mēs izslēgsim šo personu datus no datu bāzēm. Ja Jums rodas pamatotas aizdomas, ka mēs iespējams kārtojam tādu personu, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, datus, lūdzam, nelavējoties mūs par to informēt uz elektronisko pastu [email protected]

 

VIII. Jūsu privātuma aizsardzības noteikumu izmaiņas

Mēs periodiski pārskatām savu Privātuma Politiku, lai tā atspoguļotu informāciju, kā mēs kārtojam Jūsu datus.

Veicot nozīmīgas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem atbilstošiem sazināšanās līdzekļiem, piemēram, elektronisko pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

 

IX. Kā ar mums sazināties

Mēs vienmēr vēlamies sadzirdēt savu klientu atsauksmes.

Nešauboties vērsieties pie mums, ja:

- Jums ir jebkādi jautājumi vai atsauksmes par Mūsu Privātuma Politiku;

- vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu informāciju;

- vēlaties izmantot savas, kā personas datu subjekta, tiesības vai iesniegt sūdzību.

Jūs varat vērsties pie mums par personas datu kārtošanas un savu tiesību realizēšanas jautājumiem pa elektronisko pastu [email protected] vai rakstveidā, lūgumus/sūdzības/atsauksmes iesniedzot uz adresi UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, Jonava.