Noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1. Šie pirkšanas - pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja (turpmāk tekstā - “Klients”) un Pārdevēja (turpmāk tekstā - “Lonas”) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Klientam iegādājoties preces no Lonas e-veikala Lonas.lv vietnē https://www.lonas.lv/ (turpmāk - “Veikalā”, “E-veikalā”).

Līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs ir izveidojis iepirkumu grozu e-veikalā, norādot piegādes adresi, izvēlējoties apmaksas veidu un iepazīstoties ar Lonas noteikumiem, pasūta Lona preces un/vai pakalpojumus.

2.2. Līgums stājas spēkā, kad Pircējs pasūta preces, un Lonas atsūta Pircējam apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi par pasūtījuma saņemšanu, un ir derīgs līdz pilnīgai preču piegādei un apmaksai.

2.3.Katrs līgums, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek glabāts e-veikalā līdz līguma pilnīgai izpildei.

Klienta tiesības

3.1. Klientam ir tiesības iegādāties preces veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem un veikala noteiktajā kārtībā.

3.2.Divu nedēļu laikā Klients rakstiski var atcelt savu pasūtījumu, nenorādot iemeslus (piemēram, ar vēstuli, pa e-pastu uz norādīto kontakta e-pasta adresi) vai atgriežot saņemtās preces, pat ja pasūtījums tika veikts juridiskas personas vārdā (uzņēmumu pasūtījumi). Termiņu sāk skaitīt no preces saņemšanas dienas un tiek aprēķināts līdz Klienta rakstiska atteikuma saņemšanas. Lai šai atteikšanai būtu juridisks spēks, pietiek ar to, ka atteikums tiek nosūtīts savlaicīgi vai preces tiek atgrieztas atpakaļ. Pasūtījuma atcelšana Klientam jāadresē: e-veikals@lonas.lv.

3.3.Tiesības atcelt pasūtījumu neattiecas uz:

3.3.1.precēm, kas tika izgatavotas pēc Klienta sniegtām specifikācijām vai tika nepārprotami ražotas, pielāgojot tās klienta individuālajām vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlēto audumu utt.);

3.3.2. citos gadījumos, kad pirkšanas - pārdošanas līgumu nevar izbeigt saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

3.4.Ja pircējs atsakās pieņemt preces, kas atbilst 3.3. daļas punktiem, par precēm samaksātā nauda netiks atmaksāta.

3.5.Par precēm samaksātā nauda tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma atcelšanas dienas.

3.6.Klients apņemas pieņemt pasūtītās preces 60 dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas dienas. Pretējā gadījumā pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pārdevēja tiesības

4.1. Ja Klients mēģina traucēt e-veikala darbību vai tā stabilu darbību, Lonas bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot un/vai apturēt Klienta piekļuvi e-veikalam.

4.2. Pārdevējs svarīgu apstākļu gadījumā var uz laiku vai pilnībā pārtraukt e-veikala darbību iepriekš par to nepaziņojot Klientam.

4.3.Pārdevējs var vienpusēji grozīt šo noteikumu nosacījumus.

Lonas apņemas

5.1.Piegādāt Klientam pasūtītās preces norādītajā adresē un norunātajā piegādes laika periodā.

5.2. Ja pasūtījums netiek piegādāts laikā, Klientam ir tiesības pieprasīt 0,05% procentus no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto darba dienu.

5.3. Svarīgu apstākļu gadījumā, un ja nav iespējams izgatavot un / vai piegādāt Klienta pasūtīto preci, “Lonas” apņemas Klientam piedāvāt analogu preci. Ja Klients atsakās pieņemt preces analogu, “Lonas” apņemas desmit (10) darba dienu laikā atgriezt Klientam samaksāto naudu.

5.4.Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai tāpēc, lai Pircējiem pienācīgi nodrošinātu e-veikalā Lonas.lv sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs arī apstiprina, ka Pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos, ja Pircējs šādu piekrišanu dos un neatsauks.

5.5.Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos citos gadījumos pircēja personas datus var atklāt trešajām personām tikai saskaņā ar Latvijas Respublikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Samaksa par precēm

6.1.Veicot pasūtījumu www.lonas.lv, par precēm Jūs varat samaksāt nekavējoties, izmantojot internetbanku vai bankas pārskaitījumu, ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms plānotā piegādes datuma.

6.2. Ja Klients nesamaksā visu preču summu saskaņā ar šo Noteikumu 6.1. punktā norādītajiem termiņiem, ar Lonas piekrišanu un, ja ir iespējams, Klients var norēķināties ar bankas karti pasūtījuma piegādes brīdī Lonas pilnvarotajiem pārstāvjiem.

6.3. Pasūtījuma izpilde sākas uzreiz pēc maksājuma par precēm saņemšanas. Pilnas preču summas nesamaksāšana šo Noteikumu 6.1. daļā norādītajos termiņos, un domstarpību gadījumā ar Lonu par samaksu piegādes laikā Lonas pilnvarotajiem pārstāvjiem (Noteikumu 6.2. daļa), Lonam ir tiesības nepildīt savas saistības un nepiegādāt preces par Klienta kavēto laika periodu, un Klientam papildus jāatlīdzina Lonam radušās preces uzglabāšanas izmaksas, kas aprēķinātas EUR 1,00 (ieskaitot PVN) par katru preču uzglabāšanas kalendāro dienu no priekšapmaksas faktūrrēķinā norādītās preču piegādes dienas un samaksāt nokavējuma naudu 0,05% apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu. Šajā punktā minētās uzglabāšanas izmaksas un nokavējuma naudu Klientam var piemērot arī gadījumos, kad Klients nepieņem preces priekšapmaksas faktūrrēķinā norādītajā preču piegādes dienā un/vai pārceļ piegādes termiņu.

6.4. Lonas saglabā preču īpašumtiesības līdz pilnīgai samaksai par tām.

6.5. Ja 6.3. punktā paredzētajos gadījumos Klienta vainas dēļ Lonas nespēj piegādāt preces Klientam ilgāk par 30 dienām no priekšapmaksas faktūrrēķinā norādītā piegādes datuma, Lonas iegūst tiesības vienpusēji lauzt Līgumu un pieprasīt no Klienta atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas Lonam radušies sakarā ar viņa pasūtījuma izpildi (tiks uzskatīts, ka šādu zaudējumu summu veido kopējā Klienta pasūtīto preču cena).

Preču piegāde

7.1. Preču piegādes un salikšanas kārtība:

- Pēc Klienta pieprasījuma, Lonas preces piegādā Lonas vai Lonas pilnvarotais pārstāvis visā Latvijas teritorijā:

ja pasūtīto preču summa sasniedz 200,00 € (ieskaitot PVN) un vairāk – piegāde bez maksas;

ja pasūtīto preču summa ir mazāka nekā 200,00 € (ieskaitot PVN), par piegādi jāmaksā 5,00 € (ieskaitot PVN);

piegādes cena uz citām Baltijas valstīm (Lietuvu, Igauniju), pasūtījumu pieņemot Latvijā, sastāv no 30,00 € (ar PVN) administrēšanas maksas un piegādes maksas, kas šajā valstī ir spēkā pasūtīšanas brīdī;

- Pērkot gultu, to piegādā un samontē Lonas arba vai Lonas pilvarotais pārstāvis visā Latvijas teritorijā. Gultas samontēšana Klienta mājās – bez maksas.

7.2. Preču piegādes laikā Klientam kopā ar “Lonas” pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda preču stāvoklis. Klients ir atbildīgs par gultas un tās pavadošo preču nogādāšanu dzīvojamās telpās un vietas sagatavošanu gultas montāžai.

7.3. Klientam parakstot faktūrrēķinu, tiek uzskatīts, ka prece ir nodota.

7.4. Ja tiek atklāts preces bojājums, Klientam ir tiesības to nepieņemt un tas ir jāatzīmē preču pavadzīmē / faktūrrēķinā. Pēc tam, kad Klients pieņem preci un bez piezīmēm paraksta pavadzīmi / faktūrrēķinu, tiek uzskatīts, ka prece ir nodota neskarta, tīra un kārtībā.

7.5. Preču piegādes jēdziens ietver preču piegādi ar uznešanu līdz dzīvokļa / mājas durvīm un notiek no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00. Nešana dzīvojamās telpās ir bez maksas.

7.5.1.Lai izvēlētos piegādes laiku, tas papildus maksā EUR 15,00 (ar PVN).

7.5.2.Ja norunātajā laikā Klients vai viņa pārstāvis neatrodas piegādes vietā, krava tiek uzskatīta par nepiegādātu Klienta vainas dēļ, un šajā gadījumā Klientam ir jāmaksā par atkārtotu piegādi no jauna norunātajā laikā. Ja piegāde nenotiek norunātajā laikā Klienta vainas dēļ, otrā piegāde Klientam maksās 15.00 € (ar PVN).

7.6. Gultu ienešanai nepieciešama ieeja 200 cm augstumā un vismaz 75 cm platumā. Celšana augstumā līdz 100 cm un vairāk nav iespējama. Preces tiek izkrautas vienā vietā, ienestas tikai caur durvīm. Visas preces ir jāpaceļ ar liftu, ja tas ir uzstādīts ēkā. Ja ienešanas ceļā ir uzstādītas pagaidu kāpnes, tām jāatbilst darba drošības prasībām.

7.7. Nelieli gultas defekti tiek laboti uz vietas.

7.8. Izgatavotas un gatavas piegādei Klienta apmaksātās preces tiek glabātas noliktavā līdz norunātajam piegādes datumam, izņemot gadījumus, kad LONAS un Klients ir vienojušies citādi. Ja Klients atsakās pieņemt preces pēc norunātā piegādes datuma, par katru nokavēto kalendāro dienu tiek piemērota noliktavas maksa 1,00 € apmērā. Izgatavotās, gatavas piegādei un neapmaksātās Klienta preces tiek glabātas noliktavā 14 kalendārās dienas, ja vien LONAS un Klients nav vienojušies citādi.

Preču apmaiņa un atgriešana

8.1.Preču atgriešana tiek veikta saskaņā ar šī līguma un Latvijas Respublikas noteikumiem (turpmāk tekstā - "Atgriešanas noteikumi"). Pasūtot preces interneta veikalā www.lonas.lv, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Atgriešanas noteikumiem un tiem piekrīt.

8.2.Lonas neapmaina un nepieņem atgriežamās lietotas un izsaiņotas kvalitatīvas preces, kā arī kvalitatīvas preces, kas izgatavotas pēc klienta sniegtām specifikācijām vai bija nepārprotami izgatavotas atbilstoši individuālām klienta vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlētu audumu utt.).

8.3.Klientam ir tiesības četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no tās piegādes dienas atgriezt nelietotu un neizsaiņotu kvalitatīvu preci, izņemot preci, kas tika izgatavota pēc klienta sniegtām specifikācijām vai viennozīmīgi izgatavota atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlētu audumu utt.). Atgriežamai kvalitatīvai precei jābūt nelietotai un neizsaiņotai.

8.3.1.Ja Klients atgriež preci un Lonas labvēlīgi piekrīt pieņemt nelietotas un neizsaiņotas kvalitatīvas preces, nauda par sniegtajiem papildpakalpojumiem netiek atmaksāta (piemēram, par vecā matrača izvešanu, piegādes maksa, atkārtotas piegādes izdevumi, skaidras naudas administrēšanas maksa, norēķinoties piegādes brīdī, utt.).

8.3.2.Atgrieztai kvalitatīvai precei jābūt nelietotai, neizsaiņotai un pilnā komplektā. Pircējs ir atbildīgs par preces pilnu komplektu un iesaiņošanu. Ja prece nav pilnā komplektā, iepakojums ir bojāts, Lonas vai Lonas pārstāvis var nepieņemt preci atgriešanai.

8.3.3.Atgriežot kvalitatīvu preci, Klients piekrīt, ka atgriezto preci Lona pārstāvji novērtēs atkārtoti. Pēc tam, kad tiks novērtēts un noteikts, ka atgrieztā kvalitatīva prece atbilst šo Atgriešanas noteikumu prasībām, nauda tiks atmaksāta četrpadsmit (14) darba dienu laikā no preces paņemšanas vai piegādes dienas uz jebkuru tirdzniecības vietu. Ja prece neatbildīs šo Atgriešanas noteikumu prasībām, prece tiks atgriezta Klientam atpakaļ. Lonam nekavējoties jāsazinās ar Klientu uz viņa norādītajiem kontaktiem par preces piegādes veidu Klientam. Ja atgrieztā prece neatbilst šo Atgriešanas noteikumu prasībām, un, ja Klients atsakās pieņemt atgriezto preci vai neizdodas preci atgriezt Klientam tādu iemeslu dēļ, kurus Lonas nevar ietekmēt, Lonas preci uzglabā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad Lonas pēdējo reizi sazinājās ar Klientu par preču piegādes veidu. 

8.3.4.Prece jāatgriež tajā pašā iepakojumā, kurā tā tika piegādāta, tīra, vizuāli pievilcīga. Iepakojumam jābūt nesabojātam.

8.4.Atgrieztā prece nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma 3.3. daļu, t.i., prece netika izgatavota atbilstoši klienta sniegtajām specifikācijām vai viennozīmīgi nav izgatavota atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gultas ar izvēlēto audumu utt.).

8.5.Kad tiek atgriezta sliktas kvalitātes prece, Lonas apņemas pieņemt šo nekvalitatīvu preci un aizstāt to pret analogu preci. Gadījumā, ja nav analoga preces, “Lonas” apņemas atgriezt Klientam par preci samaksāto naudu.

8.6.Trīskrāsu kolekcijas (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) matračiem ir 30 dienu izmēģinājuma periods, kurā iegādāto kvalitatīvo matraci vienu reizi var apmainīt pret jebkuru citu Trīskrāsu kolekcijas matraci. 

Apmaiņa nav iespējama nestandarta izmēru matračiem, kas izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma, pēc citām nestandarta specifikācijām (pārvalks, krāsa utt.), kad ir bojāts matrača aizsargājošais / higiēniskais audums un / vai plomba. Standarta izmēra matračus un to pārvalkus varat atrast www.lonas.lv.

8.7.Preču apmaiņa un/vai atgriešana notiek tikai Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kur tiek pārdoti Lona produkti. Piegādes izmaksas uz/no citām valstīm apmaksā Klients.

Piezīme:

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka LONAS izstrādājumi (piemēram, matrači, virsmatrači, spilveni) ir higiēnas preces. Ja polietilēna iepakojums ir bojāts, tā nomaiņa un / vai atgriešana nav iespējama (attiecas uz matračiem bez aizsargājoša / higiēniska pārvalka).

** Jaunam matracim vai mēbelēm, tāpat kā visiem jauniem priekšmetiem (piemēram, apaviem), ir specifiska smaka, kas rodas izmantojot jaunas izejvielas, piemēram: poliuretānu, lateksu, audumus utt.. Tas ir nekaitīgs cilvēku veselībai un pēc kāda laika pazūd.

Atbildība

9.1.Klients ir pilnībā atbildīgs par pasūtījuma veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Klients pasūtījuma veidlapā nesniedz precīzus datus, “Lonas” neatbild par sekām, kas no tiem izriet.

9.2.Klients atbild par darbībām, kas tika veiktas, izmantojot e-veikalu.

9.3.Klients atbild par atpazīšanas koda nodošanu trešajām personām. Ja trešās personas izmanto Klienta atpazīšanas kodu, Klients ir atbildīgs par trešās personas veiktajām darbībām.

9.4.Lonas neatbild par informāciju, kas sniegta citu uzņēmumu vietnēs, pat ja Klients šīm vietnēm piekļūst, izmantojot saites Lonas e-veikalā.

9.5.Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina zaudējumus otrai pusei.

Informācijas nosūtīšana

10.1. Lonas visus paziņojumus nosūta uz e-pasta adresi, kas norādīta Klienta reģistrācijas veidlapā.

10.2. Klients visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz adresi vai e-pasta adresi, kas norādīta Lonas e-veikala sadaļā "Kontakti".

Nobeiguma noteikumi

11.1. Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas Respublikas likumi.

11.2.Visi strīdi, kas rodas, izpildot šos noteikumus, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Latvijas Respublikas likumos noteiktajā kārtībā.