Noteikumi
LONAS preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

1. Jēdzieni

1.1. E-veikals – elektroniskais lonas.lv veikals, kuru varat atrast pēc adreses http://www.lonas.lv.

1.2. Klients – persona, kas veikalā pērk preces vai ar tām saistītos pakalpojumus.

1.3. Pārdevējs – SIA „Lonas Latvija“, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 40003746926, reģistrēta biroja atrašanās adrese Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika, bankas norēķinu konta Nr. LV54HABA0551045030131, tālr. +371 67 660 111, e-pasts [email protected], kad preces tiek iegādātas Salonā vai, atsevišķos gadījumos, arī kad preces tiek iegādātas, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus – pa tālruni vai pa elektronisko pastu – vai Salonos.

LONAS, UAB, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 156871188, reģistrēta biroja atrašanās adrese Ukmergės g. 18, 55101 Jonava, Lietuvas Republika, bankas norēķinu konta Nr. LT30 7300 0101 1577 6970, tālr.+371 67 660 111, e-pasts [email protected], kad preces tiek iegādātas no E-veikala vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus.

1.4. Veikals – Salons un E-veikals.

1.5. Salons – PārdevējaSIA „Lonas Latvija“ fiziskie veikali – firmas saloni, kas atvērti u darbojas Latvijas Republikā ar Lonas zīmolu.

1.6. Līgums – Pārdevēja un Klienta noslēgts preču pirkšanas-pārdošanas līgums.

1.7. Noteikums – šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi.

1.8. Lietotājs – Klients, fiziska persona, kurš no Veikala pērk preces un ar tām saistītos pakalpojumus savām personiskajām, ģimeniskajām vai saimnieciskajām vajadzībām, ar uzņēmējdarbību, tirdzniecību, amatu vai profesiju nesaistītiem mērķiem.

 

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Šie Noteikumi ir obligāts juridiskais dokuments, kas nosaka Pārdevēja un Klienta tiesības un pienākumus, preču un ar tām saistīto pakalpojumu iegādes, apmaksas par precēm un to piegādes kārtību, pušu atbildības un citi ar preču un ar tām saistīto pakalpojumu ar pirkšanu–pārdošanu saistītie noteikumi.

2.2. Preces un ar tām saistītos pakalpojumus Klients var iegādāties, tikai piekrītot un iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, kuri tāpat tiek pasludināti interneta vietnē https://www.lonas.lv/Noteikumi/, un Pārdevēja privātuma politiku, kura tiek pasludināta interneta vietnē https://www.lonas.lv/privatuma-politika.html. Piekrītot šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, Klients apstiprina, ka ar šiem dokumentiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot, kā arī tiek uzskatīts, ka Klients ir atbilstoši informēts par Klienta personas datu kārtošanu un viņa kā datu subjekta tiesībām.

2.3.Visi pirkšanas–pārdošanas nosacījumi tiek iesniegti pirms Līguma noslēgšanas. Noslēdzot Līgumu, tiek uzskatīts, ka Klients ar šiem Noteikumiem un Pārdevēja privātuma politiku iepazinies rakstveidā.

 

3. Līguma noslēgšana

3.1. Līgums starp Klientu un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad:

3.1.1. Preces pasūtot Salonā:

3.1.1.1. Klients, samaksājot visu preču cenu, uzreiz saņem preces un par to saņem apstiprinošu Pārdevēja kases kvīti vai citu apstiprinošu dokumentu, kas apliecina samaksāto cenu.

3.1.1.2. Vai Klients saņem Pārdevēja izrakstīto rēķinu, saskaņā ar kuru samaksā visu preču cenu vai Pārdevēja rēķinā norādīto avansu, kad preces tiek piegādātas vēlāk.

3.1.2. Preces pasūtot E-veikalā, Klients, ievērojot E-veikalā sniegtās instrukcijas, noformē preču grozu, norāda piegādes adresi, aizpilda obligāto iesniedzamo informāciju, apstiprina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un Pārdevēja privātuma politikai, izvēlas apmaksas veidu un veic preču vai ar tām saistīto pakalpojumu pasūtījumu, savukārt (ii) Pārdevējs apstiprina preču un ar tām saistīto pakalpojumu pasūtījumu, atsūtot preču pasūtījuma informāciju un apstiprinājuma paziņojumu uz Klienta norādīto e-pastu.

3.1.3. Preču pasūtīšanai izmantojot citus elektronisko sakaru līdzekļus (tālruni vai elektronisko pastu), Klients uz elektronisko pastu saņem Pārdevēja izrakstīto rēķinu, saskaņā ar kuru samaksā visu preču summu vai Pārdevēja rēķinā norādīto avansu.

3.2. Pārdevējs var atteikties apstiprināt Klienta pasūtījumu, ja Klients neizpilda visus preču pasūtījuma nosacījumus, Pārdevējam nav prece, kuru vēlas iegādāties Klients, vai citu iemeslu dēļ. Ja Pārdevējs atsakās apstiprināt Klienta pasūtījumu, Klienta samaksātais avanss tiek atmaksāts Klientam.

3.3. Apstiprinot Klienta pasūtījumu, Klients apņemas samaksāt visu preču cenu un saņemt pasūtītās preces un ar tām saistītos pakalpojumus.

3.4. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar līgumu. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad preces tiek nodotas Klientam normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un tiek sniegti ar precēm saistītie pakalpojumi, un Klients pilnībā norēķinās par nodotajām precēm un ar tām saistītajiem sniegtajiem pakalpojumiem.

 

4. Preču cena un apmaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas tiek norādītas eiro (Eur) ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli.

4.2. Preces Klientam tiek pārdotas par cenām, kādas ir spēkā Veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.3. Par precēm iespējams norēķināties:

4.3.1. Uzreiz veicot pasūtījumu, izmantojot elektronisko bankas sistēmu, kad preces tiek pasūtītas E-veikalā,

4.3.2. Ar karti preču piegādes laikā vai preces iegādājoties Salonā,

4.3.3. Skaidrā naudā preču piegādes laikā vai preces iegādājoties Salonā.

4.3.4. Ar maksājuma pārskaitījumu, preces iegādājoties salonā un E-veikalā.

4.4. Pārdevējs var pieprasīt, lai Klients par konkrētām precēm samaksā avansu, kura apmērs ir norādīts pasūtījuma veikšanas laikā vai Pārdevēja rēķinā. Atlikušo summu jāsamaksā Noteikumu 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. Kad avanss ir obligāts, Pasūtījuma izpildīšana tiek sākta un Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tikai tad, kad ir samaksāts avanss (izņemot gadījumus, kad Klients samaksā visu preces cenu). Avanss ir obligāts:

4.4.1. Veicot pasūtījumu Salonā, avansa apmērs ir 20 % (divdesmit procenti) no pasūtījuma vērtības, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs pieprasa samaksāt lielāku avansa summu.

4.4.2. Veicot pasūtījumu ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kad avanss tiek norādīts pasūtījuma veikšanas laikā vai Pārdevēja rēķinā.

4.5. Ja Klients nesamaksā avansu noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Klients ir atteicies no Līguma.

4.6. Pārdevējs saglabā īpašumtiesības par precēm līdz pilnīgai apmaksai par precēm un preču saņemšanu vai nodošanu Klienta izvēlētam piegādātājam, ja Klients preču transportēšanu organizē pats. Par preču nejaušas sabojāšanas vai pilnīgas iznīcināšanas risku ir atbildīgs Klients no preču piegādes brīža vai Klienta izvēlēta piegādātāja nodošanas laikā, ja Klients preču transportēšanu organizē pats.

4.7. Ja Pārdevējs konstatē cenas kļūdu Veikalā vai Klienta izsniegtajā rēķinā, tas nekavējoties par to informē Klientu, ja Klients veicis pasūtījumu saskaņā ar kļūdaini norādīto cenu. Tādā gadījumā Klientam ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par cenas kļūdu saņemšanas atcelt pasūtījumu vai atkārtoti apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenu. Ja Klients atsakās atkārtoti apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenu, tiek uzskatīts, ka Klients atteicies no Līguma un Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Klientam viņa samaksātās naudas summas.

4.8. Ar daļu no Pārdevēja piemērojamiem nodokļiem par papildus pakalpojumiem var iepazīties interneta vietnē: https://www.lonas.lv/Piegade/.

 

5. Preču piegāde

5.1. Preces tiek piegādātas tikai Lietuvā, Latvijā un Igaunijā (tikai Igaunijas kontinentālajā daļā un Muhu un Sāremā salās, kas pieder Igaunijai). Preču piegādi uz Lietuvu un Igauniju Klientam ar Pārdevēju visos gadījumos ir jāsaskaņo atsevišķi.

5.2. Preču piegādes pakalpojums Latvijā ir bezmaksas, kad pasūtīto preču summa ir 200,00 € (divi simti eiro) un vairāk.

5.3. Preču piegādes pakalpojums, izņemot Noteikumu 5.2. punktā paredzēto gadījumu, ir maksas pakalpojums un to veido:

5.3.1. 5,00 € (pieci eiro) Latvijā, kad pasūtīto preču summa ir mazāka nekā 200,00 € (divi simti eiro).

5.3.2. 50,00 € (piecdesmit eiro) Lietuvā, izņemot Kuršu neriju, un Igaunijā, izņemot Muhu un Sāremā salas, kas pieder Igaunijai, kad pasūtīto preču summa ir 200,00 € (divi simti eiro) un vairāk.

5.3.3. 55,00 € (piecdesmit pieci eiro) Lietuvā, izņemot Kuršu neriju, un Igaunijā, izņemot Muhu un Sāremā salas, kas pieder Igaunijai, kad pasūtīto preču summa ir mazāka nekā 200,00 € (divi simti eiro).

5.3.4. 120,00 € (simts divdesmit eiro) Lietuvā Kuršu nerijas apkaimē un Muhu un Sāremā salās, kas pieder Igaunijai.

5.4. Viens pasūtījums tiek piegādāts tikai uz vienu piegādes adresi.

5.5. Preču piegāde var ilgt līdz 33 (trīsdesmit trīs) darba dienām no Līguma noslēgšanas dienas.

5.6. Aptuveno preču piegādes datumu Klients izvēlas preču pasūtījuma izpildes laikā, vadoties pēc Pārdevēja sniegtajiem iespējamajiem piegādes datumiem. Pārdevējs objektīvu iemeslu dēļ (ražošanas iespējas, lieli piegādes apjomi un tml.) var paildzināt piegādes datumu, ievērojot Noteikumu 5.5. punktā noteiktos termiņus un iepriekš par to informējot Klientu.

5.7. Ja vēlaties izvēlēties konkrētu piegādes laiku, tas papildus maksā 15,00 € (piecpadsmit eiro).

5.8. Pirms preču piegādes, Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona sazinās ar Klientu un informē par piegādes niansēm. Preces tiek piegādātas uz Klienta preču pasūtīšanas laikā norādīto piegādes adresi.

5.9.Preču piegāde iekļauj preču piegādi ar atnešanu līdz dzīvokļa vai mājas durvīm un tiek veikta no plkst. 9 līdz plkst.18. Nešana dzīvojamajās telpās ir bezmaksas.

5.10. Piegādājot preces uz Klienta norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka preces Klientam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski saņem Klients vai jebkura cita persona, saņemot preces uz norādīto adresi. Ja Klients pats nevar saņemt preces, taču preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Klientam nav tiesību iesniegt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi neatbilstošai personai. Ja piegādes dienā preces netiek piegādātas, Klients ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju.

5.11. Ja noteiktā preču piegādes laikā Klienta vai viņa pārstāvja piegādes vietā nav, preces tiek uzskatītas kā nepiegādātas Klienta vainas dēļ un tādā gadījumā Klientam ir pienākums samaksāt par atkārtotu piegādi, nosakot jaunu piegādes laiku, savukārt par pirmo atvešanu Klienta samaksātā nauda netiek atmaksāta. Ja Klienta vainas dēļ netiek veikta piegāde iepriekš sarunātā laikā, otra piegāde Klientam visos gadījumos būs maksas pakalpojums, piemērojot izcenojumu, kas norādīts Noteikumu 5.3.2.–5.3.4. punktos, savukārt Latvijā piegāde maksās 15,00 € (piecpadsmit eiro).

5.12. Nododot preces, Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis Klientam par precēm izsniedz divus rēķina eksemplārus, vienu no tiem Klients paraksta un atdod Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Ja Klients paraksta rēķinu bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka preces kopā ar preču instrukcijām un to Garantijas izziņām Pārdevējs ir atbilstoši iesniedzis, tās atbilst noteiktajam daudzumam, kvalitātei un sortimentam (ieskaitot arī atbilstošu modeli, izmēru, krāsu, nav sasmērētas, atrodas atbilstošos iepakojumos) un Klients tās ir saņēmis. Klientam var būt izsniegts tikai elektroniskais rēķins uz Klienta pasūtījuma laikā norādītā elektroniskā pasta adresi, savukārt faktiskās rēķina parakstīšanas vietā – Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis Klientam var iesniegt parakstīšanai, izmantojot elektroniskās ierīces – tas tiek pielīdzināts faktiski parakstītam rēķinam.

5.13. Pirms preču saņemšana un parakstīšanās rēķinā, Klientam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Konstatējot, ka ir sabojāts tikai iepakojums, Klientam ir pienākums par to ierakstīt piezīmi rēķinā. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka preces tika piegādātas sabojātā iepakojumā, taču preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst Līguma nosacījumiem un preču piegāde ir veikta atbilstoši.

5.14. Konstatējot preču kvalitātes un (vai) sortimenta neatbilstības, Klients preces, kuras neatbilst kvalitātei un (vai) sortimentam, nedrīkst saņemt, izņemot gadījumus, kad trūkumus iespējams novērst, nemainot visu preci. Par atteikšanos saņemt preci un par konstatētajiem bojājumiem Klientam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā vai aizpildīt personas, kas piegādāja sūtījumu, izsniegtās formas. Ja tiek konstatēta preču daudzuma neatbilstība, par preču trūkumu Klientam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā vai aizpildīt personas, kas piegādāja sūtījumu, izsniegtās formas.

5.15. Pērkot gultu, to piegādā un samontē Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis visā Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Gultas samontēšana Klienta mājās – ir bezmaksas. Kad Klients parakstās rēķinā, tiek uzskatīts, ka gulta ir samontēta atbilstoši, izņemot gadījumus, kad rēķinā tiek norādītas atbilstošas piezīmes.

5.16. Klients ir atbildīgs par atbilstošiem nosacījumiem gultas un tās piederīgo preču ienešanai gultas novietošanas un samontēšanas vietā un par gultas vietas sagatavošanu montēšanai.Gultas ienešanai nepieciešama ne mazāka kā 200 cm augsta un 75 cm plata ieeja.

5.17. Pacelšana uz 100 cm un lielāku augstumu ir neiespējama. Preces tiek izkrautas vienā vietā, tiek ienestas tikai pa durvīm. Visas preces ir jāceļ ar liftu, ja tāds ir ierīkots mājā. Ja ienešanas vietā ir ierīkotas pagaidu kāpnes, tām jābūt atbilstošām darba drošības nosacījumiem.

5.18. Tanī gadījumā, ja gultas ienešanas nosacījumi nav atbilstoši Noteikumu 5.16. un 5.17. punktu prasībām, Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības atteikties turpināt gultas vai matrača ienešanu un, ja Klients piekrīt, atstāt gultu tās piegādāšanas vietā. Tādā gadījumā tiek uzskatīs, ka preces ir piegādātas, taču samontēšana netiek veikta un var būt atjaunota, kad Klients  nodrošinās gultas ienešanu tās piegādes un samontēšanas vietā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi saskaņotā laikā par papildus maksu, piemērojot izcenojumu, kas norādīts Noteikumu 5.3.2.–5.3.4. punktos, savukārt Latvijā piegāde maksās – 15,00 € (piecpadsmit eiro).

5.19. Nelielus gultas defektus iespējams salabot uz vietas.

5.20. Ja rodas svarīgi apstākļi un nav iespējams izgatavot un (vai) piegādāt Klienta pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas Klientam piedāvāt analoģisku preci vai jaunu piegādes termiņu. Ja Klients atsakās saņemt analoģisku preci vai piekrist jaunam piegādes termiņam, izņemot gadījumus, kad netiek pārkāpts Noteikumos paredzētais maksimālais preču piegādes termiņš, Pārdevējs apņemas atmaksāt Klientam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

 

6. Tiesības atteikties no līguma

6.1. Lietotājam ir tiesības, nenorādot iemeslu, līdz preces piegādei, kā arī 14 (četrpadsmit) dienu laikā (i) no preces saņemšanas (piegādes) dienas vai (ii), ja Lietotājs ar vienu pasūtījumu pasūtīja vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no pēdējās preces saņemšanas (piegādes) dienas vai (iii), ja prece tiek piegādāta dažādās partijās vai pa daļām – no pēdējās partijas vai daļējas saņemšanas dienas atteikties no ar elektronisko sakaru līdzekļiem (E-veikalā, pa tālruni, pa elektronisko pastu) noslēgtā Līguma, izņemot pirkšanas-pārdošanas līgumus, no kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nedrīkst atteikties. Lietotājs no ar elektronisko sakaru līdzekļiem noslēgta Līguma var atteikties, uz elektronisko pastu [email protected] atsūtot Pārdevējam aizpildītu parauga Līguma atteikšanās formu (Pielikums Nr. 1) vai brīvas formas paziņojumu par Līguma atteikšanos, no kura būtu skaidri Lietotāja nolūki par atteikšanos no Līguma. Atsakoties no Līguma, Lietotājam tāpat ir jāiesniedz Pārdevējam pirkšanas dokumentus (rēķinu, maksājuma kartes konta izrakstu, maksājuma ar karti apstiprinošu čeku un tml.), pievienojot to kopijas pie paziņojuma par atteikšanos no Līguma, kas tiek nosūtīts pa elektronisko pastu.

6.2. Ja Lietotājs paziņojumu par Līguma atteikšanos iesniedz, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, preci ir obligāti jānosūta Pārdevējam ne vēlāk kā Līguma atteikšanās termiņa laikā, kas paredzēts Noteikumu 6.1. punktā, ar Pārdevēju saskaņojot iesniegšanas laiku. Par atbilstošu preces sapakošanu, lai to varētu atgriezt, ir atbildīgs Lietotājs. Par tiešajiem preces atgriešanas izdevumiem ir atbildīgs Lietotājs, ja nu vienīgi Pārdevējs norāda citādāk.

6.3. Nauda par atgriežamo preci, tai skaitā arī Lietotāja apmaksātie preču piegādes izdevumi tiek atmaksāti maksājuma pārskaitījuma veidā uz norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums, savukārt, ja maksājums netika veikts pārskaitījuma veidā – uz Lietotāja paziņojumā par Līguma atteikšanos norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās dienas, kad Pārdevējs saņēma lietotāja paziņojumu par Līguma atteikšanos, taču, ja prece bija piegādāta Lietotājam – no tās dienas, kad prece tika atgriezta Pārdevējam.

6.4. Lietotājs var izmantot tiesības atteikties no Līguma tikai tajos gadījumos, ja tiek ievēroti arī Noteikumu 7.3.1.–7.3.3. punktos norādītie nosacījumi.

6.5. Lietotājam tāpat ir tiesības3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas atcelt Salonā veikto pasūtījumu, ja prece vēl ir jāizgatavo un tā vēl nav nodota Lietotājam. Pasūtījuma atcelšanu Lietotājs izpilda Salonā, kurā veica pasūtījumu. Atceļot pasūtījumu, samaksātais avanss tiek atmaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

 

7. Kvalitatīvu preču maiņa un atgriešana 

7.1. Citos, nevis atteikšanās no līguma, gadījumos, Lietotājs, kad tam nepatika preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplekta sastāvs, preci mainīt vai atgriezt var Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Tādu kvalitatīvu preču daļu kā mēbeles, gultas veļas piederumi, parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparāti, nevar mainīt vai atgriezt. Tādu preču saraksts ir norādīts normatīvajos aktos. Preces, kuras tika izgatavotas saskaņā ar Lietotāja iesniegto specifikāciju vai tika izgatavotas, piemērojot tā individuālajām Lietotāja vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gulta ar izvēlētu audumu un tml.), kā arī preces, kuru maiņas vai atgriešanas iespējas neparedz normatīvie akti vai kurus iespējams mainīt vai atgriezt tikai ar Pārdevēja piekrišanu, nevar mainīt vai atgriezt, izņemot gadījumus, ja Pārdevējs norāda citādāk.

7.3. Mainot vai atgriežot kvalitatīvas preces, Lietotājam ir pienākums ievērot šīs prasības:

7.3.1. Precei, kas tiek atgriezta, jābūt oriģinālajā, nesabojātā iepakojumā.

7.3.2. Precei, kas tiek atgriezta, jābūt nelietotai, neizpakotai (iepakojuma, izņemot higiēnas preču iepakojumus, attaisīšana, to nesaplēšot, ja neattaisot iepakojumu, preci nav iespējams apskatīt, netiek uzskatīta par pārkāpumu), tādai, kas nav zaudējusi savu komerciālo izskatu, un tādai, kas saglabājusi patērētāju īpašības, ir nesabojāta.

7.3.3. Precei, kas tiek atgriezta, jābūt pilnā komplektācijā un pilnīgi tādai pat (ieskaitot dāvanas un citus piederumus), kādu to saņēma Lietotājs.

7.3.4. Precei, kas tiek mainīta vai atgriezta, jābūt ar tās iegādes apstiprinošiem dokumentiem (rēķins, maksājuma kartes konta izraksts, maksājuma kartes norēķinu čeks un tml.) un Preces atgriešanas aprakstu, kuru Lonas pārstāvis aizpildīs apmaiņas vai atgriešanas laikā.

7.3.5. Prece netiek iekļauta preču, kuras nevar mainīt vai atgriezt, kas tiek norādītas Noteikumu 7.2. punktā, sarakstā.

7.4. Pārdevējs nepieņem Noteikumu 7.3. punkta prasībām neatbilstošas preces un preces, kuras tiek norādītas Noteikumu 7.2. punktā, kā arī neatgriež Lietotāja samaksāto naudu par tādu preci.

7.5. Mainot vai atgriežot kvalitatīvu preci, Lietotājs piekrīt, ka preci, kas tiek mainīta vai atgriezta, atkārtoti novērtētu Pārdevēja pārstāvis. Saskaņā ar Pārdevēja lūgumu, Lietotājam jāsniedz iespēja novērtēt preci piegādes vai citā tās atrašanās vietā. Ja prece neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, prece tiek atgriezta Lietotājam. Tādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Lietotāju, izmantojot tā norādītos kontaktus, lai vienotos par preces nodošanas veidu Lietotājam. Ja prece, kas tiek mainīta vai atgriezta, neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, savukārt Lietotājs atsakās saņemt preci, kas viņam tiek atgriezta, vai preci neizdodas atgriezt Lietotājam no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs glabā preci ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no pēdējās Pārdevēja sazināšanās vai mēģinājuma sazināties ar Lietotāju dienas par preces nodošanas veidu.

7.6. Nauda par preci, kas tiek atgriezta, atbilst Noteikumu 7.3. punkta prasībām, tiek atmaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces atgriešanas dienas Pārdevējam.

7.7. Mainot vai atgriežot preci, nauda par sniegtajiem papildus pakalpojumiem (piemēram, piegādes maksa, atkārtotas piegādes maksa un tml.) netiek atgriezta.

7.8. Pirms preces mainīšanas vai atgriešanas, Lietotājs sazinās ar Salona, kurā iegādājās preces, darbinieku vai, ja preces iegādājās, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus (E-veikalā, pa tālruni vai pa elektronisko pastu), pa tālruni +371 67 660 111 vai pa elektronisko pastu [email protected] un saskaņo preču maiņas un atgriešanas nosacījumus.

 

8. Preces izmēģinājuma periods

8.1. Trīskrāsainās matraču kolekcijas (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) matračiem tiek piemērots izmēģinājuma 30 (trīsdesmit) dienu periods, kura laikā iespējams iegādāto kvalitatīvu matraci apmainīt pret jebkuru citu Trīskrāsainās kolekcijas matraci vienu reizi. 30 nakšu izmēģinājuma periods stājas spēkā no preces saņemšanas.

8.2. Klients nevar izmantot Noteikumu 8.1. punktā norādītās tiesības, ja atbilstošs matracis ir izgatavots saskaņā ar Klienta sniegto specifikāciju vai tika izgatavotas, piemērojot tā individuālajām Lietotāja vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalks, krāsa un tml.) vai (un) kad ir sabojāts aizsargājošais vai ja atbilstošs matracis iegādāts no ekspozīcijas, vai par zemāku cenu ar trūkumiem, par kuriem Klients tika informēts iepriekš un kuri netraucē matraci lietot saskaņā ar tā lietošanas nolūkiem. Informāciju par Standarta izmēra matračiem un to pārvalkiem varat atrast šeit www.lonas.lv.

8.3. Tanī gadījumā, ja izmēģinājuma perioda laikā palielinās, preces, kas tiek mainīta, cena vai prece tiek mainīta pret dārgāku, Klientam ir pienākums samaksāt cenu starpību.

8.4. Pirms preces mainīšanas, Klients sazinās ar Salona, kurā iegādājās preces, darbiniekiem vai, ja preces iegādājās, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus (E-veikalā, pa tālruni vai pa elektronisko pastu), pa tālruni +371 67 660 111 vai pa elektronisko pastu [email protected] un saskaņo preces mainīšanas nosacījumus.

8.5. Pirms preces mainīšanas Pārdevējam ir tiesības to izvērtēt, vadoties pēc Noteikumu 7.5. punktā noteikto kārtību.

 

9. Nekvalitatīvu preču atGriešanas nosacījumi un kārtība

9.1. E-veikalā esošās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst patiesajai preču formai un krāsai Klienta izmantojamā monitora vai citu elektronisko ierīču īpatnību dēļ.

9.2. Iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preci, Klientam pienākas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

9.3. Garantijas perioda laikā Klients var pieprasīt bezmaksas novērst preces trūkumus, apmainīt nekvalitatīvu preci pret analoģisku vai citu kvalitatīvu preci, pieprasīt samazināt preces cenu vai atgriezt preci, vai saņemt atpakaļ par to samaksāto naudu. Klientam nav tiesības pārtraukt Līgumu, ja preces trūkums ir maznozīmīgs. Ja Klients vēlas mainīt nekvalitatīvu preci pret jaunu, dārgāku preci, Klients samaksā paaugstinātās cenas starpību.

9.4. Izpildot preces mainīšanas procedūru, prece tiek piegādāta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, savukārt, ja preci ir jāražo – 33 (trīsdesmit trīs) darba dienu laikā no Klienta pasūtījuma saņemšanas dienas.

9.5. Pirms preces atgriešanas, Klients sazinās ar Salona, kurā iegādājās preces, darbiniekiem vai, ja preces iegādājās, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus (E-veikalā, pa tālruni vai pa elektronisko pastu), pa tālruni +371 67 660 111 vai pa elektronisko pastu [email protected] un saskaņo preces atgriešanas nosacījumus

9.6. Pirms preces mainīšanas Pārdevējam ir tiesības to izvērtēt, vadoties pēc Noteikumu 7.5. punktā noteikto kārtību.

 

10. Izstrādājumu lietošanas rekomendācijas un vispārējie garantijas apkalpošanas nosacījumi

10.1. Precēm tiek piešķirta 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija, ja vien Pārdevējs nav norādījis citādāk.

10.2. Preces komercijas garantijas termiņš un tās piemērošanas nosacījumi ir norādīti preces instrukcijā „Izstrādājumu lietošanas rekomendācijas un vispārējie garantijas apkalpošanas nosacījumi“, kuru Klients saņem kopā ar preci vai citā atsevišķā dokumentā (Garantijas rakstā), kas pievienots pie preces. Garantijas termiņš tiek sākts aprēķināt no preces piegādes dienas vai nodošanas Klientam dienas, ja tas preci saņem pats.

10.3. Izmantojot precei sniegto garantiju, garantijas termiņš tai precei netiek sākts aprēķināt no jauna – garantijas termiņu sākt aprēķināt no preces piegādes dienas vai nodošanas Klientam dienas. Periods, kura laikā Klients nevarēja izmantot preci trūkumu dēļ, netiek iekļauts garantijas termiņa laikā.

10.4. Preces lietošanas rekomendācijas un vispārējie garantijas apkalpošanas nosacījumi tiek izsniegti kopā ar preci. Daļu no preču lietošanas rekomendācijām un vispārējiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem varat atrast šeit: https://www.lonas.lv/kopeja-produktu-garantija.html

10.5. Pārdevējs Klientam paskaidro un Klients saprot, ka jaunam matracim vai mēbelēm, tāpat kā visām citām jaunām mantām (piemēram, apaviem) ir specifisks aromāts, kurš rodas, izmantojot tādus jaunus izejmateriālus kā poliuretāns, latekss, audumi un tml. Tas nav kaitīgs cilvēka veselībai un pēc kāda laika pazūd.

10.6. Pārdevēja preces (piemēram, matrači, virsmatrači, spilveni) ir higiēnas preces. Ja ir bojāts polietilēna iepakojums, maiņa un (vai) atgriešana, ieskaitot preces izmēģinājuma periodu, nav iespējama (ir spēkā matračiem bez aizsargājošā  pārvalka).

 

11. Konsultācija, paziņojumi un sūdzības

11.1. Ja vēlaties saņemt konsultāciju, Klients var sazināties ar Pārdevēju pa elektronisko pastu [email protected], pa tālruņa numuru +371 67 660 111.

11.2. Visus paziņojumus un pretenzijas ir jāiesniedz pa elektronisko pastu [email protected], pa tālruņa numuru+371 67 660 111 vai pa pastu uz adresi Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika. Pārdevējam ir tiesības izskatīt sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, ja nu vienīgi Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir norādīti citi termiņi. Sarežģītos gadījumos, šo termiņu iespējams pagarināt uz papildus 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes par sūdzībām Klientam tiek sniegas uz elektronisko pastu vai tālruni, vai pa pastu uz Klienta norādīto adresi.

11.3. Lietotājam par Veikalā iegādātajām precēm ar sūdzību vai iesniegumu ir tiesības vērsties Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tālr. +371 654 52554, e-pasts [email protected], interneta mājas vietne www.ptac.gov.lv, vai vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā, Brīvības iela 55 – 207, Rīga, LV- 1010, tālr. +371 673 88625, e-pasts [email protected], interneta mājas vietne https://ecclatvia.lv/lv/.

 

12. Atbildība

12.1. Pasūtījuma veikšanas laikā Klients ir pilnībā atbildīgs par to, lai norādītie dati būtu pareizi. Ja Klients neiesniedz precīzus datus, pasūtot preces, Pārdevējs nav atbildīgs par šī iemesla dēļ radītajām sekām. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības un tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumus, neiepazinās ar Noteikumiem un (vai) Līgumu, lai arī viņam tāda iespēja tika sniegta.

12.2. Ja E-veikalā ir norādes uz citu personu mājas vietnēm, Pārdevējs negarantē, ka informācija, kuru iespējams apskatīt, apmeklējot šīs mājas vietnes, ir pareiza, izsmeļoša vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizumu, izsmeļošo un precīzo saturu ir atbildīgas trešās personas.

12.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma nepildīšanu un (vai) preču nepiegādāšanu vai nokavētu piegādi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un saprātīgi paredzēt Līguma noslēgšanas laikā un nevarēja novērst šķēršļu un to seku rašanos. Ja norādītie apstākļi ilgst vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, puses ar savstarpēju vienošanos var pārtraukt Līgumu.

12.4. Ja rodas zaudējumi, atbildīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus.

12.5. Ja pasūtījums netiek piegādāts atrunātā laikā un ja Klients pieprasa, Pārdevējs maksā 0,05% kavējuma naudu no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, sākot aprēķināt no pēdējās iespējamās pasūtījuma piegādāšanas dienas, kas norādīts Noteikumu 5.5. punktā.

12.6. Nesamaksājot atlikušo preču cenu noteiktā termiņa laikā vai ja Klients nepamatoti atsakās vai izvairās saņemt preces, Pārdevējam ir tiesības nepildīt savas uzņemtās saistības un nepiegādāts preces tik ilgi, cik ilgi Klients kavējās norēķināties, savukārt Klientam ir pienākums papildus atlīdzināt Pārdevējam nodarītos izdevumus par preču glabāšanu noliktavā, aprēķinot 1,00 € (vienu eiro) par katru kalendāro preču uzglabāšanas noliktavā dienu no noteiktās preču piegādāšanas dienas un samaksāt kavējuma naudu, kas vienlīdzīga 0,05% no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto darba dienu.

 

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Līgumam tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

13.2. Pārdevējs var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus, kuri Līguma dēļ izveidojas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas var samazināt Lietotājam sniegtās garantijas, bez Klienta piekrišanas un Klientam par to nepaziņojot.

13.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, nepaziņojot par to iepriekš Klientam un bez atsevišķas Klienta piekrišanas. Konkrētam pasūtījumam tiek piemēroti Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.

13.4. Visi strīdi, kas radušies Līguma izpildes dēļ, risināmi sarunu ceļā. Ja Puses neatrisina strīdus sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, strīdi galēji risināmi Lietuvas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.