Noteikumi
1. JĒDZIENI

1.1. E-veikals – elektroniskais lonas.lv veikalskuru varat atrast pēc adreses https://www.lonas.lv/

1.2Klient– persona, kas veikalā pērk preces vai ar tām saistītos pakalpojumus. 

1.3Pārdevējs  SIA „Lonas Latvija“, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 40003746926, reģistrēta biroja atrašanās adrese Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika, bankas norēķinu konta Nr. LV54HABA0551045030131, tālr+371 676 60106, e-past[email protected], kad preces tiek iegādātas Salonā vai, atsevišķos gadījumos, arī kad preces tiek iegādātas, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus – pa tālruni vai pa elektronisko pastu – vai Salonos. 

1.4. Veikals – Salonun E-veikals. 

1.5. Salons – Pārdevēja SIA „Lonas Latvija“ fiziskie veikali – firmas salonikas atvērti u darbojas Latvijas Republikā ar Lonas zīmolu. 

1.6. Līgums – Pārdevēja un Klienta noslēgts preču pirkšanas-pārdošanas līgums. 

1.7Noteikums – šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi. 

1.8Lietotājs – Klients, fiziska persona, kurš no Veikala pērk preces un ar tām saistītos pakalpojumus savām personiskajāmģimeniskajām vai saimnieciskajām vajadzībām, ar uzņēmējdarbību, tirdzniecību, amatu vai profesiju nesaistītiem mērķiem. 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Noteikumi ir obligāts juridiskais dokuments, kas nosaka Pārdevēja un Klienta tiesības un pienākumus, preču un ar tām saistīto pakalpojumu iegādesapmaksas par precēm un to piegādes kārtību, pušu atbildības un citi ar preču un ar tām saistīto pakalpojumu ar pirkšanu–pārdošanu saistītie noteikumi. 

2.2. Preces un ar tām saistītos pakalpojumus Klients var iegādāties, tikai piekrītot un iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, kuri tāpat tiek pasludināti interneta vietnē https://www.lonas.lv/Noteikumi/un Pārdevēja privātuma politiku, kura tiek pasludināta interneta vietnē https://www.lonas.lv/privatuma-politika.htmlPiekrītot šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, Klients apstiprina, ka ar šiem dokumentiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot, kā arī tiek uzskatīts, ka Klients ir atbilstoši informēts par Klienta personas datu kārtošanu un viņa kā datu subjekta tiesībām. 

2.3.Visi pirkšanas–pārdošanas nosacījumi tiek iesniegti pirms Līguma noslēgšanasNoslēdzot Līgumu, tiek uzskatīts, ka Klients ar šiem Noteikumiem un Pārdevēja privātuma politiku iepazinies rakstveidā. 

3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Līgums starp Klientu un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad: 

3.1.1. Preces pasūtot Salonā: 

3.1.1.1. Klients, samaksājot visu preču cenu, uzreiz saņem preces un par to saņem apstiprinošu Pārdevēja kases kvīti vai citu apstiprinošu dokumentu, kas apliecina samaksāto cenu. 

3.1.1.2Vai Klientsaņem Pārdevēja izrakstīto rēķinu, saskaņā ar kuru samaksā visu preču cenu vai Pārdevēja rēķinā norādīto avansu, kad preces tiek piegādātas vēlāk 

3.1.2Preces pasūtot E-veikalā, Klients, ievērojot E-veikalā sniegtās instrukcijasnoformē preču grozunorāda piegādes adresi, aizpilda obligāto iesniedzamo informācijuapstiprina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un Pārdevēja privātuma politikaiizvēlas apmaksas veidu un veic preču vai ar tām saistīto pakalpojumu pasūtījumusavukārt (ii) Pārdevējs apstiprina preču un ar tām saistīto pakalpojumu pasūtījumuatsūtot preču pasūtījuma informāciju un apstiprinājuma paziņojumu uz Klienta norādīto e-pastu. 

3.1.3Preču pasūtīšanai izmantojot citus elektronisko sakaru līdzekļus (tālruni vai elektronisko pastu), Klients uz elektronisko pastu saņem Pārdevēja izrakstīto rēķinusaskaņā ar kuru samaksā visu preču summu vai Pārdevēja rēķinā norādīto avansu. 

3.2. Pārdevējs var atteikties apstiprināt Klienta pasūtījumu, ja Klients neizpilda visus preču pasūtījuma nosacījumusPārdevējam nav prece, kuru vēlas iegādāties Klients, vai citu iemeslu dēļ. Ja Pārdevējs atsakās apstiprināt Klienta pasūtījumu, Klienta samaksātais avanstiek atmaksāts Klientam. 

3.3. Apstiprinot Klienta pasūtījumu, Klientapņemas samaksāt visu preču cenu un saņemt pasūtītās preces un ar tām saistītos pakalpojumus. 

3.4. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar līgumuLīgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad preces tiek nodotas Klientam normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un tiek sniegti ar precēm saistītie pakalpojumi, un Klients pilnībā norēķinās par nodotajām precēm un ar tām saistītajiem sniegtajiem pakalpojumiem

4. PREČU CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Preču un pakalpojumu cenas tiek norādītas eiro (Eur) ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli. 

4.2. Preces Klientam tiek pārdotas par cenām, kādas ir spēkā Veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.  

4.3. Par precēm iespējams norēķināties: 

4.3.1. Uzreiz veicot pasūtījumu, izmantojot elektronisko bankas sistēmukad preces tiek pasūtītas E-veikalā, 

4.3.2. Ar karti preču piegādes laikā vai preces iegādājoties Salonā,  

4.3.3. Skaidrā naudā preču piegādes laikā vai preces iegādājoties Salonā. 

4.3.4. Ar maksājuma pārskaitījumu, preces iegādājoties salonā un E-veikalā. 

4.4. Pārdevējs var pieprasīt, lai Klients par konkrētām precēm samaksā avansukura apmērs ir norādīts pasūtījuma veikšanas laikā vai Pārdevēja rēķināAtlikušo summu jāsamaksā Noteikumu 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. Kad avanss ir obligāts, Pasūtījuma izpildīšana tiek sākta un Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tikai tad, kad ir samaksāts avanss (izņemot gadījumus, kad Klients samaksā visu preces cenu). Avansir obligāts: 

4.4.1. Veicot pasūtījumu Salonā, avansa apmērs ir 20 % (divdesmit procentino pasūtījuma vērtībasizņemot gadījumus, kad Pārdevējs pieprasa samaksāt lielāku avansa summu 

4.4.2. Veicot pasūtījumu ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kad avanss tiek norādīts pasūtījuma veikšanas laikā vai Pārdevēja rēķinā 

4.5. Ja Klients nesamaksā avansu noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Klients ir atteicies no Līguma.  

4.6. Pārdevējs saglabā īpašumtiesības par precēm līdz pilnīgai apmaksai par precēm un preču saņemšanu vai nodošanu Klienta izvēlētam piegādātājam, ja Klients preču transportēšanu organizē patsPar preču nejaušas sabojāšanas vai pilnīgas iznīcināšanas risku ir atbildīgs Klients npreču piegādes brīža vai Klienta izvēlēta piegādātāja nodošanas laikāja Klients preču transportēšanu organizē pats. 

4.7.Ja Pārdevējs konstatē cenas kļūdu Veikalā vai Klienta izsniegtajā rēķinā, tas nekavējoties par to informē Klientuja Klients veicis pasūtījumu saskaņā ar kļūdaini norādīto cenuTādā gadījumā Klientam ir tiesības 5(piecu) dienu laikā nPārdevēja paziņojuma par cenas kļūdu saņemšanas atcelt pasūtījumu vai atkārtoti apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenu. Ja Klients atsakās atkārtoti apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenutiek uzskatīts, ka Klientatteicies no Līguma un Pārdevējs 14 (četrpadsmitdienu laikā atmaksā Klientam viņa samaksātās naudas summas. 

4.8. Ar daļu no Pārdevēja piemērojamiem nodokļiem par papildus pakalpojumiem var iepazīties interneta vietnē: https://www.lonas.lv/Piegade/.

5. PREČU PIEGĀDE

5.1. Preces tiek piegādātas tikai Lietuvā, Latvijā un Igaunijā (tikai Igaunijas kontinentālajā daļā un Muhu un remā salās, kas pieder Igaunijai)Preču piegādi uz Lietuvu un Igauniju Klientam ar Pārdevēju visos gadījumos ir jāsaskaņo atsevišķi. 

5.2. Preču piegādes pakalpojums Latvijā ir bezmaksas, kad pasūtīto preču summa ir 200,00 € (divi simti eiroun vairāk 

5.3. Preču piegādes pakalpojumsizņemot Noteikumu 5.2.punktā paredzēto gadījumuir maksas pakalpojums un to veido: 

5.3.1. 5,00 € (pieci eiro) Latvijākad pasūtīto preču summa ir mazāka nekā 200,00 € (divi simti eiro). 

5.3.2. 50,00 € (piecdesmit eiro) Lietuvāizņemot Kuršu neriju, un Igaunijā, izņemot Muhu un Sāremā salas, kas pieder Igaunijaikad pasūtīto preču summa ir 200,00 € (divi simti eiroun vairāk. 

5.3.3. 55,00 € (piecdesmit pieci eiroLietuvā, izņemot Kuršu neriju, un Igaunijā, izņemot Muhu un Sāremā salas, kas pieder Igaunijaikad pasūtīto preču summa ir mazāka nekā 200,00 € (divi simti eiro). 

5.3.4. 120,00 € (simts divdesmit eiroLietuvā Kuršu nerijas apkaimē un Muhu un Sāremā salās, kas pieder Igaunijai. 

5.4. Vienpasūtījums tiek piegādāts tikai uz vienu piegādes adresi. 

5.5Preču piegāde var ilgt līdz 33 (trīsdesmit trīs) darba dienām nLīguma noslēgšanas dienas. 

5.6Aptuveno preču piegādes datumu Klientizvēlas preču pasūtījuma izpildes laikā, vadoties pēc Pārdevēja sniegtajiem iespējamajiem piegādes datumiem. Pārdevējs objektīvu iemeslu dēļ (ražošanas iespējaslieli piegādes apjomi un tml.var paildzināt piegādes datumu, ievērojot Noteikumu 5.5.punktā noteiktos termiņus un iepriekš par to informējot Klientu 

5.7Ja vēlaties izvēlēties konkrētu piegādes laiku, tas papildus maksā 15,00 € (piecpadsmit eiro). 

5.8. Pirms preču piegādesPārdevējs vai tā pilnvarotā persona sazinās ar Klientu un informē par piegādes niansēm. Preces tiek piegādātas uz Klienta preču pasūtīšanas laikā norādīto piegādes adresi 

5.9. Preču piegāde iekļauj preču piegādi ar atnešanu līdz dzīvokļa vai mājas durvīm un tiek veikta no plkst. 9līdz plkst.18. Nešana dzīvojamajās telpās ir bezmaksas. 

5.10. Piegādājot preces uz Klienta norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka preces Klientam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski saņem Klients vai jebkura cita persona, saņemot preces uz norādīto adresi. Ja Klients pats nevar saņemt preces, taču preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Klientam nav tiesību iesniegt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi neatbilstošai personai. Ja piegādes dienā preces netiek piegādātas, Klients ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju.  

5.11. Ja noteiktā preču piegādes laikā Klienta vai viņa pārstāvja piegādes vietā nav, preces tiek uzskatītas kā nepiegādātas Klienta vainas dēļ un tādā gadījumā Klientam ir pienākums samaksāt par atkārtotu piegādi, nosakot jaunu piegādes laikusavukārt par pirmo atvešanu Klienta samaksātā nauda netiek atmaksātaJa Klienta vainas dēļ netiek veikta piegāde iepriekš sarunātā laikāotra piegāde Klientam visos gadījumos būs maksas pakalpojumspiemērojot izcenojumu, kas norādīts Noteikumu 5.3.2.–5.3.4. punktossavukārt Latvijā piegāde maksās 15,00 € (piecpadsmit eiro). 

5.12Nododot preces, Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis Klientam par precēm izsniedz divus rēķina eksemplārusvienu no tiem Klients paraksta un atdod Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvimJa Klients paraksta rēķinu bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka preces kopā ar preču instrukcijām un to Garantijas izziņām Pārdevējs ir atbilstoši iesniedzistās atbilst noteiktajam daudzumamkvalitātei un sortimentam (ieskaitot arī atbilstošu modeli, izmērukrāsunav sasmērētas, atrodas atbilstošos iepakojumosun Klienttās ir saņēmis. Klientam var būt izsniegts tikai elektroniskais rēķins uz Klienta pasūtījuma laikā norādītā elektroniskā pasta adresi, savukārt faktiskās rēķina parakstīšanas vietā – Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis Klientam var iesniegt parakstīšanai, izmantojot elektroniskās ierīces – tas tiek pielīdzināts faktiski parakstītam rēķinam. 

5.13Pirms preču saņemšana un parakstīšanās rēķinā, Klientam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Konstatējot, ka ir sabojāts tikai iepakojums, Klientam ir pienākums par to ierakstīt piezīmi rēķinā. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka preces tika piegādātas sabojātā iepakojumā, taču preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst Līguma nosacījumiem un preču piegāde ir veikta atbilstoši. 

5.14Konstatējot preču kvalitātes un (vai) sortimenta neatbilstībasKlients preceskuras neatbilst kvalitātei un (vai) sortimentam, nedrīkst saņemt, izņemot gadījumus, kad trūkumus iespējams novērst, nemainot visu preciPar atteikšanos saņemt preci un par konstatētajiem bojājumiem Klientam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā vai aizpildīt personas, kas piegādāja sūtījumu, izsniegtās formas. Ja tiek konstatēta preču daudzuma neatbilstībapar preču trūkumu Klientam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā vai aizpildīt personas, kas piegādāja sūtījumu, izsniegtās formas. 

5.15Pērkot gultu, to piegādā un samontē Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis visā Lietuvā, Latvijā un IgaunijāGultas samontēšana Klienta mājās – ir bezmaksas. Kad Klients parakstās rēķinātiek uzskatīts, ka gulta ir samontēta atbilstoši, izņemot gadījumus, kad rēķinā tiek norādītas atbilstošas piezīmes. 

5.16Klientir atbildīgs par atbilstošiem nosacījumiem gultas un tās piederīgo preču ienešanai gultas novietošanas un samontēšanas vietā un par gultas vietas sagatavošanu montēšanai. Gultas ienešanai nepieciešama ne mazāka kā 200 cm augsta un 75 cm plata ieeja 

5.17. Pacelšana uz 100 cm un lielāku augstumu ir neiespējamaPreces tiek izkrautas vienā vietātiek ienestas tikai pa durvīm. Visas preces ir jāceļ ar liftu, ja tāds ir ierīkots mājāJa ienešanas vietā ir ierīkotas pagaidu kāpnes, tām jābūt atbilstošām darba drošības nosacījumiem. 

5.18. Tanī gadījumā, ja gultas ienešanas nosacījumi nav atbilstoši Noteikumu 5.16. un 5.17. punktu prasībāmPārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības atteikties turpināt gultas vai matrača ienešanu un, ja Klients piekrīt, atstāt gultu tās piegādāšanas vietāTādā gadījumā tiek uzskatīs, ka preces ir piegādātas, taču samontēšana netiek veikta un var būt atjaunota, kad Klients  nodrošinās gultas ienešanu tās piegādes un samontēšanas vietā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi saskaņotā laikā par papildus maksupiemērojot izcenojumu, kas norādīts Noteikumu 5.3.2.–5.3.4. punktos, savukārt Latvijā piegāde maksās – 15,00 € (piecpadsmit eiro). 

5.19Nelielus gultas defektus iespējams salabot uz vietas. 

5.20Ja rodas svarīgi apstākļi un nav iespējams izgatavot un (vaipiegādāt Klienta pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas Klientam piedāvāt analoģisku preci vai jaunu piegādes termiņuJa Klients atsakās saņemt analoģisku preci vai piekrist jaunam piegādes termiņamizņemot gadījumus, kad netiek pārkāpts Noteikumos paredzētais maksimālais preču piegādes termiņš, Pārdevējs apņemas atmaksāt Klientam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

6. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA

6.1. Lietotājam ir tiesībasnenorādot iemeslulīdz preces piegādeikā arī 14 (četrpadsmit) dienu laikā (i) no preces saņemšanas (piegādesdienas vai (ii), ja Lietotājs ar vienu pasūtījumu pasūtīja vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – npēdējās preces saņemšanas (piegādes) dienas vai (iii), ja prece tiek piegādāta dažādās partijās vai pa daļām – npēdējās partijavai daļējas saņemšanas dienaatteikties no ar elektronisko sakaru līdzekļiem (E-veikalāpa tālrunipa elektronisko pastu) noslēgtā Līgumaizņemot pirkšanas-pārdošanas līgumusno kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nedrīkst atteikties. Lietotājs no ar elektronisko sakaru līdzekļiem noslēgta Līguma var atteikties, uz elektronisko pastu [email protected] atsūtot Pārdevējam aizpildītu parauga Līguma atteikšanās formu (Pielikums Nr. 2vai brīvas formas paziņojumu par Līguma atteikšanosno kura būtu skaidri Lietotāja nolūki par atteikšanos no LīgumaAtsakoties no Līguma, Lietotājam tāpat ir jāiesniedz Pārdevējam pirkšanas dokumentus (rēķinumaksājuma kartes konta izrakstumaksājuma ar karti apstiprinošu čeku un tml.)pievienojot to kopijas pie paziņojuma par atteikšanos no Līguma, kas tiek nosūtīts pa elektronisko pastu. 

6.2Ja Lietotājs paziņojumu par Līguma atteikšanos iesniedz, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, preci ir obligāti jānosūta Pārdevējam ne vēlāk kā Līguma atteikšanās termiņa laikākas paredzēts Noteikumu 6.1. punktāar Pārdevēju saskaņojot iesniegšanas laikuPar atbilstošu preces sapakošanu, lai to varētu atgriezt, ir atbildīgs LietotājsPar tiešajiem preces atgriešanas izdevumiem ir atbildīgs Lietotājsja nu vienīgi Pārdevējs norāda citādāk. 

6.3Nauda par atgriežamo preci, tai skaitā arī Lietotāja apmaksātie preču piegādes izdevumi tiek atmaksāti maksājuma pārskaitījuma veidā uz norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājumssavukārt, ja maksājums netika veikts pārskaitījuma veidā – uz Lietotāja paziņojumā par Līguma atteikšanos norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā ntās dienas, kad Pārdevējs saņēma lietotāja paziņojumu par Līguma atteikšanostaču, ja prece bija piegādāta Lietotājam – no tās dienas, kad prece tika atgriezta Pārdevējam.  

6.4Lietotājs var izmantot tiesības atteikties no Līguma tikai tajos gadījumos, ja tiek ievēroti arī Noteikumu 7.3.1.–7.3.3.punktos norādītie nosacījumi. 

6.5Lietotājam tāpat ir tiesības 3 (trīs) dienu laikā npasūtījuma veikšanas atcelt Salonā veikto pasūtījumu, ja prece vēl ir jāizgatavo un tā vēl nav nodota LietotājamPasūtījuma atcelšanu Lietotājs izpilda Salonākurā veica pasūtījumuAtceļot pasūtījumu, samaksātais avanss tiek atmaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

7. KVALITATĪVU PREČU MAIŅA UN ATGRIEŠANA

7.1. Citosnevis atteikšanās no līguma, gadījumosLietotājs, kad tam nepatika preces forma, izmērskrāsa, modelis vai komplekta sastāvspreci mainīt vai atgriezt var Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

7.2. Tādu kvalitatīvu preču daļu kā mēbelesgultas veļas piederumiparfimērijas, kosmētikaun tualetes preparātinevar mainīt vai atgrieztTādu preču saraksts ir norādīts normatīvajos aktos. Preceskuras tika izgatavotas saskaņā ar Lietotāja iesniegto specifikāciju vai tika izgatavotas, piemērojot  individuālajām Lietotāja vajadzībām (nestandarta izmēripārvalka krāsa, gulta ar izvēlētu audumu un tml.)kā arī preceskuru maiņas vai atgriešanas iespējas neparedz normatīvie aktvai kurus iespējams mainīt vai atgriezt tikai ar Pārdevēja piekrišanu, nevar mainīt vai atgriezt, izņemot gadījumus, ja Pārdevējs norāda citādāk. 

7.3. Mainot vai atgriežot kvalitatīvas preces, Lietotājam ir pienākums ievērot šīs prasības: 

7.3.1. Precei, kas tiek atgriezta, jābūt oriģinālajā, nesabojātā iepakojumā. 

7.3.2. Precei, kas tiek atgriezta, jābūt nelietotai, neizpakotai (iepakojumaizņemot higiēnas preču iepakojumus, attaisīšana, to nesaplēšot, ja neattaisot iepakojumu, preci nav iespējams apskatītnetiek uzskatīta par pārkāpumu)tādai, kas nav zaudējusi savu komerciālo izskatu, un tādai, kas saglabājusi patērētāju īpašības, ir nesabojāta. 

7.3.3. Precei, kas tiek atgriezta, jābūt pilnā komplektācijā un pilnīgi tādai pat (ieskaitot dāvanas un citus piederumus)kādu to saņēma Lietotājs. 

7.3.4. Precei, kas tiek mainīta vai atgriezta, jābūt kopā ar tās iegādes apstiprinošiem dokumentiem (rēķinu, maksājuma kartes konta izrakstu, maksājuma ar karti apstiprinošu čeku un tml.) un ar aizpildītu Preču atgriešanas aktu, kas tiek sniegts Noteikumu pielikumā Nr. 1. 

7.3.5. Prece netiek iekļauta prečukuras nevar mainīt vai atgriezt, kas tiek norādītas Noteikumu 7.2. punktāsarakstā. 

7.4. Pārdevējs nepieņem Noteikumu 7.3. punkta prasībām neatbilstošas preces un preceskuras tiek norādītas Noteikumu 7.2. punktākā arī neatgriež Lietotāja samaksāto naudu par tādu preci. 

7.5. Mainot vai atgriežot kvalitatīvu preciLietotājs piekrīt, ka preci, kas tiek mainīta vai atgriezta, atkārtoti novērtētu Pārdevēja pārstāvisSaskaņā ar Pārdevēja lūgumuLietotājam jāsniedz iespēja novērtēt preci piegādes vai citā tās atrašanās vietāJa prece neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, prece tiek atgriezta LietotājamTādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Lietotāju, izmantojot tā norādītos kontaktus, lai vienotos par preces nodošanas veidu Lietotājam. Ja prece, kas tiek mainīta vai atgriezta, neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībāmsavukārt Lietotājs atsakās saņemt preci, kas viņam tiek atgriezta, vai preci neizdodas atgriezt Lietotājam no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļPārdevējs glabā preci ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no pēdējās Pārdevēja sazināšanās vai mēģinājuma sazināties ar Lietotāju dienas par preces nodošanas veidu.  

7.6. Nauda par preci, kas tiek atgrieztaatbilst Noteikumu 7.3. punkta prasībāmtiek atmaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā npreces atgriešanas dienas Pārdevējam. 

7.7. Mainot vai atgriežot precinauda par sniegtajiem papildus pakalpojumiem (piemērampiegādes maksa, atkārtotas piegādes maksa un tml.netiek atgriezta. 

7.8. Pirms preces mainīšanas vai atgriešanas, Lietotājs sazinās ar Salona, kurā iegādājās preces, darbinieku vai, ja preces iegādājās, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus (E-veikalā, pa tālruni vai pa elektronisko pastu), pa tālruni +371 676 60106 vai pa elektronisko pastu [email protected] un saskaņo preču maiņas un atgriešanas nosacījumus 

8. PRECES IZMĒĢINĀJUMA PERIODS

8.1. Trīskrāsainās matraču kolekcijas (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) matračiem tiek piemērots izmēģinājuma 30 (trīsdesmitdienu periods, kura laikā iespējams iegādāto kvalitatīvu matraci apmainīt pret jebkuru citu Trīskrāsainās kolekcijas matraci vienu reiziIzmēģinājuma periods tiek piemērots tiktai tajos gadījumos, kad Klients uzrāda Pārdevēja izsniegtu preces izmēģinājuma perioda apstiprinošu sertifikātu. 30 nakšu izmēģinājuma periods stājas spēkā no preces saņemšanas.  

8.2. Klientnevar izmantot Noteikumu 8.1. punktā norādītās tiesības, ja atbilstošs matracis ir izgatavots saskaņā ar Klienta sniegto specifikāciju vai tika izgatavotas, piemērojot  individuālajām Lietotāja vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalkskrāsa un tml.) vai (un) kad ir sabojāts aizsargājošais vai (un) higiēniskais matrača audums, vai (un) plombavai ja atbilstošs matracis iegādāts no ekspozīcijas, vai par zemāku cenu ar trūkumiem, par kuriem Klients tika informēts iepriekš un kuri netraucē matraci lietot saskaņā ar tā lietošanas nolūkiemInformāciju par Standarta izmēra matračiem un to pārvalkiem varat atrast šeit www.lonas.lv. 

8.3. Tanī gadījumā, ja izmēģinājuma perioda laikā palielinās, preces, kas tiek mainīta, cena vai prece tiek mainīta pret dārgāku, Klientam ir pienākums samaksāt cenu starpību. 

8.4Pirms preces mainīšanas, Klients sazinās ar Salona, kurā iegādājās preces, darbiniekiem vai, ja preces iegādājās, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus (E-veikalā, pa tālruni vai pa elektronisko pastu), pa tālruni +371 676 60106 vai pa elektronisko pastu [email protected] un saskaņo preces mainīšanas nosacījumus. 

8.5. Pirms preces mainīšanas Pārdevējam ir tiesības to izvērtēt, vadoties pēc Noteikumu 7.5. punktā noteikto kārtību. 

9. NEKVALITATĪVU PREČU ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA

9.1. E-veikalā esošās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst patiesajai preču formai un krāsai Klienta izmantojamā monitora vai citu elektronisko ierīču īpatnību dēļ. 

9.2Iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preci, Klientam pienākas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

9.3Garantijaperioda laikā Klients var pieprasīt bezmaksas novērst preces trūkumus, apmainīt nekvalitatīvu preci pret analoģisku vai citu kvalitatīvu precipieprasīt samazināt preces cenu vai atgriezt preci, vai saņemt atpakaļ par to samaksāto naudu. Klientam nav tiesības pārtraukt Līgumu, ja preces trūkumir maznozīmīgs. Ja Klientvēlas mainīt nekvalitatīvu preci pret jaunu, dārgāku preci, Klients samaksā paaugstinātās cenas starpību. 

9.4Izpildot preces mainīšanas procedūruprece tiek piegādāta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikāsavukārt, ja preci ir jāražo – 33 (trīsdesmit trīs) darba dienu laikā no Klienta pasūtījuma saņemšanas dienas. 

9.5Pirms preces atgriešanas, Klients sazinās ar Salona, kurā iegādājās preces, darbiniekiem vai, ja preces iegādājās, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus (E-veikalā, pa tālruni vai pa elektronisko pastu), pa tālruni +371 676 60106 vai pa elektronisko pastu [email protected] un saskaņo preces atgriešanas nosacījumus 

9.6. Pirms preces mainīšanas Pārdevējam ir tiesības to izvērtēt, vadoties pēc Noteikumu 7.5. punktā noteikto kārtību.

10. IZSTRĀDĀJUMU LIETOŠANAS REKOMENDĀCIJAS UN VISPĀRĒJIE GARANTIJAS APKALPOŠANAS NOSACĪJUMI

10.1. Precēm tiek piešķirta 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija, ja vien Pārdevējs nav norādījis citādāk. 

10.2. Preces komercijas garantijas termiņš un tās piemērošanas nosacījumi ir norādīti preces instrukcijā „Izstrādājumu lietošanas rekomendācijas un vispārējie garantijas apkalpošanas nosacījumikuru Klients saņem kopā ar preci vai citā atsevišķā dokumentā (Garantijas rakstā), kas pievienots pie precesGarantijas termiņš tiek sākts aprēķināt no preces piegādes dienas vai nodošanas Klientam dienas, ja tas preci saņem pats. 

10.3. Izmantojot precei sniegto garantijugarantijas termiņš tai precei netiek sākts aprēķināt no jauna – garantijas termiņu sākt aprēķināt no preces piegādes dienas vai nodošanas Klientam dienasPeriods, kura laikā Klients nevarēja izmantot preci trūkumu dēļ, netiek iekļauts garantijas termiņa laikā. 

10.4. Preces lietošanas rekomendācijas un vispārējie garantijas apkalpošanas nosacījumi tiek izsniegti kopā ar preciDaļu no preču lietošanas rekomendācijām un vispārējiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem varat atrast šeit: 

10.4.1. Trīskrāsainās kolekcijas matraču lietošanas instrukcija šeit vai internetā https://www.lonas.lv/triskrasu-kolekcijas-matracu-lietosanas-instrukcija-un-visparejie-garantijas-apkalposanas-noteikumi-10-gadi.html. 

10.5. Pārdevējs Klientam paskaidro un Klients saprot, ka jaunam matracim vai mēbelēm, tāpat kā visām citām jaunām mantām (piemēram, apaviem) ir specifisks aromāts, kurš rodas, izmantojot tādus jaunus izejmateriālus kā poliuretāns, latekss, audumi un tml. Tas nav kaitīgs cilvēka veselībai un pēc kāda laika pazūd. 

10.6. Pārdevēja preces (piemērammatračivirsmatračispilveniir higiēnas precesJa ir bojāts polietilēna iepakojums, maiņa un (vai) atgriešana, ieskaitot preces izmēģinājuma periodu, nav iespējama (ir spēkā matračiem bez aizsargājošā vai ar higiēniskā pārvalka). 

11. KONSULTĀCIJA, PAZIŅOJUMI UN SŪDZĪBAS

11.1. Ja vēlaties saņemt konsultāciju, Klientvar sazināties ar Pārdevēju pa elektronisko pastu [email protected]pa tālruņa numuru +371 676 60106 

11.2. Visus paziņojumus un pretenzijas ir jāiesniedz pa elektronisko pastu [email protected]pa tālruņa numuru +371 676 60106 vai pa pastu uz adresi Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002, Latvijas RepublikaPārdevējam ir tiesības izskatīt sūdzības 30 (trīsdesmitdienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, ja nu vienīgi Latvijas Republikanormatīvajos aktos ir norādīti citi termiņiSarežģītos gadījumos, šo termiņu iespējams pagarināt uz papildus 15 (piecpadsmitdienāmAtbildes par sūdzībām Klientam tiek sniegas uz elektronisko pastu vai tālrunivai pa pastu uz Klienta norādīto adresi. 

11.3Lietotājam par Veikalā iegādātajām precēm ar sūdzību vai iesniegumu ir tiesības vērsties Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centrāBrīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tālr. +371 654 52554, e-pasts [email protected], interneta mājas vietne www.ptac.gov.lvvai vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrāBrīvības iela 55 – 207, Rīga, LV- 1010, tālr. +371 673 88625, e-past[email protected]interneta mājas vietne https://ecclatvia.lv/lv/.

12. ATBILDĪBA

12.1. Pasūtījuma veikšanas laikā Klients ir pilnībā atbildīgs par to, lai norādītie dati būtu pareizi. Ja Klients neiesniedz precīzus datus, pasūtot preces, Pārdevējs nav atbildīgs par šī iemesla dēļ radītajām sekām. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības un tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumusneiepazinās ar Noteikumiem un (vai) Līgumulai arī viņam tāda iespēja tika sniegta. 

12.2. Ja E-veikalā ir norādes uz citu personu mājas vietnēmPārdevējs negarantē, ka informācija, kuru iespējams apskatīt, apmeklējot šīs mājas vietnesir pareiza, izsmeļoša vai precīzaPar trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizumu, izsmeļošo un precīzo saturu ir atbildīgas trešās personas 

12.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma nepildīšanu un (vaipreču nepiegādāšanu vai nokavētu piegādi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un saprātīgi paredzēt Līguma noslēgšanas laikā un nevarēja novērst šķēršļu un to seku rašanos. Ja norādītie apstākļi ilgst vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienaspuses ar savstarpēju vienošanos var pārtraukt Līgumu. 

12.4. Ja rodas zaudējumiatbildīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus. 

12.5Ja pasūtījums netiek piegādāts atrunātā laikā un ja Klients pieprasaPārdevējs maksā 0,05% kavējuma naudu no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, sākot aprēķināt no pēdējās iespējamās pasūtījuma piegādāšanas dienas, kas norādīts Noteikumu 5.5. punktā. 

12.6Nesamaksājot atlikušo preču cenu noteiktā termiņa laikā vai ja Klients nepamatoti atsakās vai izvairās saņemt precesPārdevējam ir tiesības nepildīt savas uzņemtās saistības un nepiegādāts preces tik ilgi, cik ilgi Klients kavējās norēķinātiessavukārt Klientam ir pienākums papildus atlīdzināt Pārdevējam nodarītos izdevumus par preču glabāšanu noliktavā, aprēķinot 1,00 € (vienu eiropar katru kalendāro preču uzglabāšanas noliktavā dienu no noteiktās preču piegādāšanas dienas un samaksāt kavējuma naudu, kas vienlīdzīga 0,05% npasūtījuma vērtības par katru nokavēto darba dienu. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13.1. Līgumam tiek piemērotas Latvijas Republikatiesības 

13.2. Pārdevējs var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumuskuri Līguma dēļ izveidojas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas var samazināt Lietotājam sniegtās garantijas, bez Klienta piekrišanas un Klientam par to nepaziņojot. 

13.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, nepaziņojot par to iepriekš Klientam un bez atsevišķas Klienta piekrišanasKonkrētam pasūtījumam tiek piemēroti Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi. 

13.4. Visi strīdi, kas radušies Līguma izpildes dēļ, risināmi sarunu ceļāJa Puses neatrisina strīdus sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, strīdi galēji risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.