LONAS preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIEOTIE TERMINI

1.1. e-veikals - lonas.lv interneta veikals, kas pieejams https://www.lonas.lv/.

1.2. Klients - persona, kas veikalā iegādājas preces un ar tām saistītus pakalpojumus.

1.3. Pārdevējs - SIA "Lonas Latvija", juridiskās personas reģistrācijas Nr. 40003746926, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084, Latvijas Republika, bankas konts LV54HABA0551045030131, tālrunis +371 67 660 111, e-pasts [email protected], ja prece tiek iegādāta salonā vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus - pa tālruni vai e-pastu.

LONAS, UAB, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 156871188, juridiskā adrese Ukmergės g. 18, 55101 Jonava, Lietuvas Republika, bankas konta Nr. LT30 7300 0101 1577 6970, tālrunis +371 67 660 111, e-pasts [email protected], iegādājoties preces E-veikalā vai elektroniski.

1.4. Veikals - salons un e-veikals.

1.5. Salons - Pārdevēja SIA "Lonas Latvija" fiziskie veikali - firmas saloni, kas darbojas Latvijas Republikā ar zīmolu LONAS.

1.6. Līgums - Preču pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju.

1.7. Noteikumi - šie Pārdošanas noteikumi un nosacījumi.

1.8. Lietotājs (Patērētājs) - fiziska persona, kas Veikalā iegādājas preces, kā arī ar tām saistītus pakalpojumus savām personīgajām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām, kas nav saistītas ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Noteikumi un nosacījumi ir saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, Preču un ar tām saistīto pakalpojumu iegādes, apmaksas un piegādes kārtību, Pušu atbildību un citus noteikumus, kas attiecas uz Preču un ar tām saistīto pakalpojumu iegādi un pārdošanu.

2.2. Pircējs var iegādāties Preces un ar tām saistītos pakalpojumus tikai pēc tam, kad ir piekritis un iepazinies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, kas arī ir pieejami https://www.lonas.lv/lv/lonas-precu-pirksanas-pardosanas-noteikumi, un Pārdevēja Privātuma politiku, kas ir pieejama https://www.lonas.lv/privatuma-politika.html. Ērtības labad Klients var papildus iepazīties ar Noteikumiem un nosacījumiem ne tikai norādītajās adresēs, bet arī, noskenējot Salonos izvietoto QR kodu. Akceptējot šos Noteikumus un Privātuma politiku, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šiem dokumentiem un apņemas tos ievērot, kā arī tiek uzskatīts, ka ir pienācīgi informēts par Klienta personas datu apstrādi un savām kā datu subjekta tiesībām.

2.3. Ar visiem pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem Pircējs tiek iepazīstināts pirms Līguma noslēgšanas. Pēc Līguma noslēgšanas tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un Pārdevēja Privātuma politiku rakstiskā formā.

3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad:

3.1.1. Preces iegādājoties vai pasūtot Salonā:

3.1.1.1. Pircējs nekavējoties saņem Preces, samaksājot pilnu Preču cenu, un saņem no Pārdevēja kases čeku vai citu Preces apmaksu apliecinošu dokumentu.

3.1.1.2. Pircējs saņem no Pārdevēja rēķinu par pilnu Preču cenu vai Pārdevēja rēķinā norādīto avansa maksājumu vēlākas piegādes gadījumā.

3.1.2. Pasūtot Preces E-veikalā, Pircējs, ievērojot E-veikalā sniegtos norādījumus, izveido iepirkumu grozu, norāda piegādes adresi, aizpilda nepieciešamo informāciju, apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem un Pārdevēja Privātuma politikai, izvēlas maksājuma veidu un pasūta Preces un saistītos pakalpojumus, un Pārdevējs apstiprina Preču un saistīto pakalpojumu pasūtījumu, nosūtot informāciju par pasūtījumu un apstiprinājuma paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.1.3. Pasūtot Preces, izmantojot citus elektroniskās saziņas līdzekļus (pa tālruni vai e-pastu), Pircējs e-pastā saņem Pārdevēja izrakstītu rēķinu, saskaņā ar kuru Pircējs samaksā pilnu Preces cenu vai Pārdevēja rēķinā norādīto avansa maksājumu.

3.2. Pārdevējs var atteikties apstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs neizpilda visus pasūtījuma nosacījumus, ja Pārdevēja rīcībā nav Pircēja vēlamās preces vai jebkāda cita iemesla dēļ. Ja Pārdevējs atsakās apstiprināt Pircēja pasūtījumu, Pircēja iemaksātais avanss tiek atgriezts Pircējam.

3.3 Pēc Klienta pasūtījuma apstiprināšanas Klients apņemas samaksāt pilnu Preču cenu un pieņemt pasūtītās Preces un ar tām saistītos pakalpojumus.

3.4. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā paredzēto saistību izpildei.

3.5. Līgums uzskatāms par izpildītu, kad Preces ir nodotas Klientam tiesību aktos un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un ir sniegti saistītie pakalpojumi, un Klients ir pilnībā samaksājis par nodotajām Precēm un sniegtajiem saistītajiem pakalpojumiem.

4. PREČU CENA UN APMAKSA

4.1. Preču un pakalpojumu cenas tiek norādītas eiro (EUR), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.2. Preces tiek pārdotas Klientam par cenām, kas ir spēkā Veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.3. Par precēm iespējams norēķināties:

4.3.1. uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot internetbanku, pasūtot preces E-veikalā.

4.3.2. bezskaidrā naudā Preces piegādes vai pirkšanas brīdī, iegādājoties preci Salonā.

4.3.3. skaidrā naudā Preces piegādes vai pirkšanas brīdī, iegādājoties preci Salonā.

4.3.4. maksājums ar bankas pārskaitījumu, iegādājoties preces Salonā vai E-veikalā.

4.4. Pārdevējs var pieprasīt, lai Klients par noteiktām Precēm samaksā avansu, kura summa tiek norādīta pasūtījuma iesniegšanas brīdī vai Pārdevēja rēķinā. Atlikusī summa jāapmaksā saskaņā ar Noteikumu 4.3. punktā norādīto kārtību. Ja tiek pieprasīts avansa maksājums, Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta, un Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tikai pēc avansa maksājuma saņemšanas (ja vien Klients nesamaksā pilnu Preču cenu). Avansa maksājums ir obligāts:

4.4.1. veicot pasūtījumu Salonā, minimālā avansa maksājuma summa ir 20% (divdesmit procenti) no pasūtījuma vērtības, ja vien Pārdevējs nepieprasa lielāku avansa maksājumu.

4.4.2. veicot pasūtījumu elektroniski, ja avansa maksājums ir norādīts pasūtījuma iesniegšanas brīdī vai Pārdevēja rēķinā.

4.5. Ja Klients nesamaksā avansa maksājumu noteiktajā termiņā, tas uzskatāms par Klienta atteikšanos no Līguma.

4.6. Pārdevējs saglabā īpašumtiesības uz Precēm līdz brīdim, kad ir veikta pilnīga samaksa par Precēm un Preces ir saņemtas vai nodotas Pasūtītāja izvēlētam pārvadātājam, ja Pasūtītājs pats organizē Preču pārvadāšanu. Preču nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Preces tiek piegādātas Pircējam vai nodotas Pircēja izvēlētam pārvadātājam, ja Pircējs pats organizē Preču pārvadāšanu.

4.7. Ja Pārdevējs atklāj cenu kļūdu veikalā vai Klientam iesniegtajā rēķinā, Pārdevējs nekavējoties informē Klientu, ja Klients ir veicis pasūtījumu, pamatojoties uz nepareizu cenu. Šādā gadījumā Klientam ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā pēc Pārdevēja paziņojuma par cenu kļūdu saņemšanas anulēt pasūtījumu vai atkārtoti apstiprināt pasūtījumu ar pareizo cenu. Ja Klients atsakās no pasūtījuma atkārtotas apstiprināšanas ar pareizo cenu, tiek uzskatīts, ka Klients ir atteicies no Līguma, un Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Klientam par attiecīgo pasūtījumu Klienta iemaksātās naudas summas.

4.8. Ar daļu no Pārdevēja papildu pakalpojumiem par maksu var iepazīties tīmekļa vietnē: https://www.lonas.lv/Piegade/.

5. PREČU PIEGĀDE

5.1. Preces tiek piegādātas tikai Lietuvā, Latvijā un Igaunijā (tikai Igaunijas kontinentālajā daļā un Igaunijas Muhu un Sāremā salās). Par Preču piegādi uz Lietuvu un Igauniju Pircējam un Pārdevējam visos gadījumos jāvienojas atsevišķi.

5.2. Piegādes pakalpojums Latvijā ir bezmaksas, ja pasūtīto preču summa ir 200,00 € (divi simti eiro) vai lielāka.

5.3. Izņemot Noteikumu un nosacījumu 5.2. punktā paredzētos gadījumus, piegādes pakalpojums ir maksas pakalpojums, un tas ietver:

5.3.1. 5,00 € (pieci eiro) Latvijā, ja pasūtīto preču summa ir mazāka par 200,00 € (divi simti eiro).

5.3.2. 50,00 € (piecdesmit eiro) Lietuvā, izņemot Kuršu kāpu, un Igaunijā, izņemot Igaunijas Muha un Sāremā salas, ja pasūtīto preču summa ir 200,00 € (divi simti eiro) vai vairāk.

5.3.3. 55,00 € (piecdesmit pieci euro) Lietuvā, izņemot Kuršu kāpu, un Igaunijā, izņemot Igaunijas Muha un Sāremā salas, ja pasūtīto preču summa nepārsniedz 200,00 € (divi simti euro).

5.3.4. 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro) Lietuvā Kuršu kāpas teritorijā un Igaunijas Muhu un Saremas salās.

5.4. Vienam pasūtījumam ir tikai viena piegādes adrese.

5.5. Preču piegāde var ilgt līdz 33 (trīsdesmit trīs) darba dienām no Līguma noslēgšanas dienas.

5.6. Pasūtījuma iesniegšanas brīdī Pircējs izvēlas provizorisko piegādes datumu saskaņā ar Pārdevēja norādītajiem iespējamajiem piegādes datumiem. Pārdevējs objektīvu iemeslu dēļ (ražošanas jauda, liels piegāžu apjoms u.c.) var atlikt piegādes datumu saskaņā ar Noteikumu 5.5. punktā noteiktajiem termiņiem un iepriekš par to informējot Pircēju.

5.7. Ja vēlaties izvēlēties konkrētu piegādes laiku, par to papildus jāmaksā 15,00 € (piecpadsmit eiro).

5.8. Pirms Preču piegādes Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis sazinās ar Pircēju un informē Pircēju par piegādes detaļām. Preces tiek piegādātas uz Klienta pasūtījumā norādīto piegādes adresi.

5.9. Preču piegāde ietver preču piegādi ar ar atnešanu līdz dzīvokļa vai mājas durvīm, un tā notiek no plkst. 9:00 līdz 18:00. Preču ienešana dzīvojamajās telpās ir bezmaksas.

5.10. Pēc Preču piegādes uz Pasūtītāja norādīto adresi Preces tiek uzskatītas par nodotām Pasūtītājam neatkarīgi no tā, vai Preces faktiski ir saņēmis Pasūtītājs vai kāda cita persona, kas ir saņēmusi Preces norādītajā adresē. Ja Klients nevar pats saņemt Preces un Preces ir piegādātas uz norādīto adresi, Klientam nav tiesību celt pretenzijas pret Pārdevēju saistībā ar Preču piegādi nepareizai personai. Ja Preces netiek piegādātas piegādes dienā, Pircējs par to paziņo Pārdevējam ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paredzētās piegādes dienas.

5.11. Ja Pasūtītājs vai viņa pārstāvis piegādes brīdī nav klāt piegādes vietā, tiek uzskatīts, ka preces nav piegādātas Pasūtītāja vainas dēļ, un tādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt par atkārtotu piegādi jaunā saskaņotajā laikā, un samaksa, ko Pasūtītājs samaksājis par pirmo piegādi, netiek atgriezta. Gadījumā, ja piegāde netiek veikta norunātajā laikā Klienta vainas dēļ, par atkārtotu piegādi Klientam visos gadījumos tiek piemērota maksa saskaņā ar šo noteikumu 5.3.2. līdz 5.3.4. punktā noteiktajiem tarifiem, un Latvijā šī maksa ir 15,00 € (piecpadsmit euro).

5.12. Preču piegādes brīdī vai pirms tās, Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis izsniedz Pircējam divus rēķinu eksemplārus par Precēm, no kuriem vienu Pircējs atdod atpakaļ Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, kas ir parakstīts no Pircēja puses. Tiklīdz Pircējs ir parakstījis rēķinu bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pienācīgi piegādājis Pircējam Preces kopā ar norādījumiem par Precēm un to Garantiju, ka tās ir pareizā daudzumā, kvalitātē un sortimentā (ieskaitot pareizo modeli, izmēru, krāsu, nesabojātas, pareizā iepakojumā), un Pircējs tās ir pieņēmis. Pircējam var tikt izsniegts tikai elektronisks rēķins uz e-pasta adresi, ko Pircējs norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī, un tā vietā, lai parakstītu rēķinu, Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis var lūgt Pircēju pirms Preču piegādes apstiprināt Preču saņemšanu, izmantojot PIN kodu, kas nosūtīts Pircējam ar SMS īsziņu, kas tiek uzskatīts par tādu pašu kā rēķina fiziska parakstīšana.

5.13. Pirms Preču pieņemšanas un rēķina parakstīšanas Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbauda Preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Gadījumā, ja tiek konstatēti tikai iepakojuma bojājumi, Pircējam par to rakstiski jāinformē Pārdevējs. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Prece ir piegādāta ar bojātu iepakojumu, bet Preces daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst Līguma noteikumiem un Preces piegāde tiek uzskatīta par pienācīgi veiktu.

5.14. Preču kvalitātes un/vai sortimenta neatbilstības gadījumā Klients var nepieņemt Preces, kas neatbilst kvalitātei un/vai sortimentam, izņemot gadījumus, kad defektu var novērst bez Preču nomaiņas kopumā. Par atteikumu pieņemt Preci un konstatētajiem pārkāpumiem Pircējam jāinformē Pārdevējs pa tālruni +371 67 660 111 vai e-pastu [email protected].

5.15. Pasūtot gultu, to piegādā un uzstāda Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis visā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijā. Gultas montāža Pircēja mājās ir bez maksas. Ja Klients, izmantojot 5.14. punktā norādītos kontaktus, nav iesniedzis nekādas pretenzijas, tiek uzskatīts, ka gulta ir pareizi samontēta.

5.16. Klients ir atbildīgs par to, lai gulta un tai pievienotās preces tiktu nogādātas gultas novietošanas un uzstādīšanas vietā un lai šī vieta būtu sagatavota gultas samontēšanai. Gultas ienešanai nepieciešama vismaz 200 cm augsta un 75 cm plata ieeja.

5.17. Pacelšana 100 cm vai lielākā augstumā nav iespējama. Preces tiek izkrautas vienā vietā, un tās tiek ienestas tikai caur durvīm. Visas preces jāceļ ar liftu, ja ēka ir aprīkota ar liftu. Ja ieejas ceļā ir ierīkotas pagaidu kāpnes, tām jāatbilst darba drošības prasībām.

5.18. Gadījumā, ja gultas piegādes nosacījumi neatbilst Noteikumu 5.16. un 5.17. punkta prasībām, Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības atteikties turpināt gultas vai matrača piegādi un atstāt gultu piegādes vietā, ja Pircējs tam piekrīt. Šādā gadījumā prece tiek uzskatīta par piegādātu, bet tās uzstādīšana netiek veikta. Uzstādīšana var tikt nodrošināta, kad Pircējs nodrošinās gultas nogādāšanu piegādes un montāžas vietā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi saskaņotā laikā par papildu samaksu saskaņā ar Noteikumu 5.3.2. līdz 5.3.4. punktā noteiktajiem tarifiem, bet Latvijā - 15,00 € (piecpadsmit euro).

5.19. Nelielus gultas defektus labo uz vietas.

5.20. Svarīgu apstākļu gadījumā un gadījumā, ja nav iespējams izgatavot un/vai piegādāt Pircēja pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam analogu produktu vai jaunu piegādes termiņu. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu preci vai piekrist jaunam piegādes termiņam, izņemot gadījumus, kad nav pārkāpts Noteikumos noteiktais maksimālais piegādes termiņš, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksāt Pircēja samaksāto naudu.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Lietotājam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no preču piegādes pirms preču piegādes, kā arī 14 (četrpadsmit) dienu laikā (i) no preču saņemšanas/piegādes dienas vai (ii) ja Lietotājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces un preces tiek piegādātas atsevišķi, no preču saņemšanas/piegādes pēdējās dienas, vai (iii) ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, no pēdējās partijas vai daļas saņemšanas dienas, atteikties no Līguma, kas noslēgts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (E-veikals, tālrunis, e-pasts), izņemot pirkuma līgumus, no kuriem saskaņā ar likumu nevar atteikties. Lietotājs var atkāpties no Līguma, kas noslēgts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu [email protected] aizpildītu atteikuma veidlapas paraugu (Pielikums Nr. 1) vai brīvas formas paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, kurā skaidri norādīts Lietotāja nodoms atteikties no Līguma. Atsakoties no Līguma, Lietotājam ir jāiesniedz Pārdevējam arī pirkuma dokumenti (rēķins, maksājumu kartes izraksts, maksājumu kartes nolasīšanas kvīts u.c.), pievienojot to kopiju pa e-pastu nosūtītajam atteikuma paziņojumam.

6.2. Ja Lietotājs ir paziņojis par atteikumu elektroniski, Prece jānosūta Pārdevējam ne vēlāk kā Noteikumu 6.1. punktā noteiktajā atteikuma termiņā, Pārdevējam vienojoties par piegādes laiku. Lietotājs ir atbildīgs par preču pareizu iesaiņošanu atpakaļnosūtīšanai. Preču atpakaļnosūtīšanas tiešos izdevumus sedz Lietotājs, ja vien Pārdevējs nav noteicis citādi.

6.3. Nauda par atgrieztajām precēm, ieskaitot Lietotāja samaksātos piegādes izdevumus, tiek atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz kontu, no kura tika veikts maksājums, vai, ja maksājums netika veikts ar bankas pārskaitījumu, - uz kontu, kas norādīts Lietotāja paziņojumā par atteikšanos no Līguma, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis Lietotāja paziņojumu par atteikšanos no Līguma, bet preču piegādes Lietotājam gadījumā - no dienas, kad preces ir atdotas Pārdevējam.

6.4. Lietotājs var izmantot tiesības atkāpties no Līguma tikai tad, ja ir izpildīti arī Noteikumu 7.3.1.-7.3.3. apakšpunktā minētie nosacījumi.

6.5. Lietotājam ir arī tiesības atsaukt Salona pasūtījumu 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas, ja preces ir izgatavojamas un vēl nav nodotas Lietotājam. Lietotājam pasūtījums jāatceļ salonā, kurā tika veikts pasūtījums. Pasūtījuma atcelšanas gadījumā iemaksāto avansu atmaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

7. KVALITATĪVU PREČU NOMAIŅA UN ATGRIEŠANA

7.1. Gadījumos, kas nav atkāpšanās no līguma, ja Lietotājam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, viņš var apmainīt vai atgriezt preci Noteikumos un tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Preces, kas ir izgatavotas atbilstoši Lietotāja sniegtajām specifikācijām vai izgatavotas atbilstoši Lietotāja individuālajām vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gulta ar izvēlēto audumu u.c.), kā arī preces, kuras saskaņā ar tiesību aktiem nav apmaināmas vai atgriežamas vai kuras var apmainīt vai atgriezt tikai ar Pārdevēja piekrišanu, nevar apmainīt vai atgriezt, ja vien Pārdevējs nav noteicis citādi.

7.3. Apmainot vai atgriežot kvalitatīvas preces, Lietotājam jāievēro šādas prasības:

7.3.1. Atgrieztajam produktam jābūt oriģinālajā, nebojātā iepakojumā.

7.3.2. Atgrieztajām precēm jābūt nelietotām, neizpakotām (iepakojuma atvēršana, izņemot higiēnas precēm, to nesaplēšot, ja nav iespējams pārbaudīt preci, neatverot iepakojumu, netiek uzskatīta par bojājumu), labā stāvoklī, saglabājot lietošanas īpašības, un nebojātām.

7.3.3. Atgrieztajām precēm jābūt pilnā komplektācijā un tādā pašā stāvoklī (ieskaitot dāvanas un citus piederumus), kādā tās saņēmis Lietotājs.

7.3.4. Apmaināmajām vai atgriežamajām Precēm jāpievieno to iegādi apliecinoši dokumenti (rēķins, maksājumu kartes izraksts, maksājumu kartes nolasītāja kvīts u.c.) un Preču atgriešanas veidlapa, kuru apmaiņas vai atgriešanas brīdī aizpildīs Lonas pārstāvis.

7.3.5. Preces nav iekļautas to Preču sarakstā, kuras nevar apmainīt vai atgriezt, kā noteikts Noteikumu 7.2. punktā.

7.4. Pārdevējs nepieņem preces, kas neatbilst Noteikumu 7.3. punkta prasībām un Noteikumu 7.2. punktā minētajām precēm, kā arī neatmaksā Lietotājam par šādām precēm samaksāto naudu.

7.5. Apmainot vai atdodot atpakaļ kvalitatīvu produktu, Lietotājs piekrīt, ka apmainīto vai atdoto produktu atkārtoti novērtē Pārdevēja pārstāvji. Pēc Pārdevēja pieprasījuma Lietotājs dod Pārdevējam iespēju novērtēt produktu piegādes vietā vai jebkurā citā vietā, kur tas atrodas. Ja Prece neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, tā tiek atgriezta Lietotājam. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Lietotāju, izmantojot Lietotāja norādīto kontaktinformāciju, lai noteiktu veidu, kādā preces nodot Lietotājam. Ja maināmās vai atgrieztās preces neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām un Lietotājs atsakās pieņemt atgrieztās preces vai preces netiek atgrieztas Lietotājam no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs patur preces ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs pēdējo reizi sazinājās vai mēģināja sazināties ar Lietotāju par preču nodošanas veidu.

7.6. Nauda par atgrieztajām precēm, kas atbilst Noteikumu un nosacījumu 7.3. punkta prasībām, tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atgriešanas dienas Pārdevējam.

7.7. Apmaiņas vai atgriešanas gadījumā netiek atmaksāti nekādi papildu pakalpojumi (piemēram, piegādes maksa, atkārtotas piegādes maksa utt.).

7.8. Pirms preces apmaiņas vai atgriešanas Lietotājam jāsazinās ar Salona, kurā prece iegādāta, darbiniekiem vai, ja prece iegādāta elektroniski (E-veikalā, pa tālruni vai e-pastu), pa tālruni +371 67 660 111 vai e-pastu [email protected] un jāvienojas par preces apmaiņas vai atgriešanas noteikumiem.

8. PRODUKTA TESTĒŠANAS PERIODS

8.1. Trīskrāsu matraču kolekcijas matračiem (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) tiek piemērots 30 (trīsdesmit) nakšu izmēģinājuma periods, kura laikā kvalitatīvu matraci var vienu reizi apmainīt pret jebkuru citu Trīskrāsu kolekcijas matraci. 30 nakšu izmēģinājuma periods sākas no produkta saņemšanas brīža.

8.2. Klients nevar izmantot Noteikumu un nosacījumu 8.1. punktā noteiktās tiesības, ja attiecīgais matracis ir izgatavots saskaņā ar Klienta sniegtajām specifikācijām vai izgatavots atbilstoši Klienta individuālajām vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalks, krāsa u.c.), vai iegādāts no ekspozīcijas, vai par samazinātu cenu, ar defektiem, par kuriem Klients ir iepriekš informēts un kuri neliedz matraci izmantot paredzētajam mērķim. Informācija par standarta izmēru matračiem un matraču pārvalkiem ir pieejama www.lonas.lv.

8.3. Gadījumā, ja izmēģinājuma perioda laikā aizstājamās Preces cena paaugstinās vai Prece tiek aizstāta ar dārgāku Preci, Klientam ir jāsamaksā cenas starpība.

8.4. Pirms preces apmaiņas Klients sazinās ar Salona, kurā prece tika iegādāta, darbiniekiem vai, ja prece tika iegādāta elektroniski (E-veikalā, pa tālruni vai e-pastu), pa tālruni +371 67 660 111 vai e-pastu [email protected] un vienojas par preces apmaiņas nosacījumiem.

8.5. Pirms Preču nomaiņas Pārdevējam ir tiesības novērtēt Preces saskaņā ar Noteikumu 7.5. punktā noteikto kārtību.

9. DEFEKTĪVO PREČU ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA

9.1. E-veikalā norādītā preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajai preču formai un krāsai datora ekrāna vai citu Klienta izmantoto elektronisko ierīču īpašību dēļ.

9.2. Neatbilstošas kvalitātes preču iegādes gadījumā Klientam ir tiesību aktos noteiktās tiesības.

9.3. Garantijas darbības laikā Klients var pieprasīt, lai preču trūkumi tiktu novērsti bez maksas, lai bojātās preces tiktu nomainītas pret analogām vai citām kvalitatīvām precēm, lai tiktu samazināta preču cena vai lai preces tiktu atdotas atpakaļ un par tām samaksātā nauda tiktu atmaksāta. Klientam nav tiesību izbeigt Līgumu, ja preču defekts ir nenozīmīgs. Ja Klients vēlas apmainīt bojāto preci pret jaunu, dārgāku preci, Klientam jāsamaksā paaugstinātās cenas starpība.

9.4. Aizstāšanas gadījumā preces piegādā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā vai 33 (trīsdesmit trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma pieņemšanas dienas, ja preces ir jāražo.

9.5. Pirms defektīva produkta atgriešanas Klientam jāsazinās ar mums pa tālruni +371 67 660 111 vai e-pastu [email protected] un jāvienojas par atgriešanas noteikumiem.

9.6. Pirms Preču nomaiņas Pārdevējam ir tiesības novērtēt Preces saskaņā ar Noteikumu 7.5. punktā noteikto kārtību.

10. PRODUKTA LIETOŠANAS IETEIKUMI UN VISPĀRĪGI PĒCPĀRDOŠANAS SERVISA NOSACĪJUMI

10.1. Precēm tiek sniegta garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, ja vien Pārdevējs nav noteicis citādi.

10.2. Produkta komercgarantijas termiņš, tās noteikumi un nosacījumi, kā arī garantijas pakalpojuma vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir atrodami https://www.lonas.lv/kopeja-produktu-garantija.html vai atsevišķā produktam pievienotajā dokumentā (garantijas lapā). Garantijas termiņš sākas no Preces piegādes vai nodošanas Klientam dienas, ja Klients pats saņem Preci.

10.3. Izmantojot precei sniegto garantiju, garantijas termiņš šim produktam nesākas no jauna - garantijas termiņš sākas no sākotnējās piegādes vai nodošanas Klientam dienas. Garantijas termiņam netiek pieskaitīts laiks, kurā Klients nav varējis lietot preci defektu dēļ.

10.4. Produkta lietošanas ieteikumi ir sniegti kopā ar Produktu. Dažu produktu lietošanas ieteikumus var atrast tīmekļa vietnē: https://www.lonas.lv/kopeja-produktu-garantija.html.

10.5. Pārdevējs ir izskaidrojis Pircējam, un Pircējs saprot, ka jaunam matracim vai mēbelēm, tāpat kā visiem jauniem priekšmetiem (piemēram, apaviem), ir specifiska smarža, ko rada jaunu izejvielu, piemēram, poliuretāna, lateksa, audumu u.c., izmantošana. Tā ir nekaitīga cilvēka veselībai un laika gaitā izzūd.

11. KONSULTĀCIJAS, SAZIŅA UN SŪDZĪBAS

11.1. Lai saņemtu konsultāciju, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 67 660 111.

11.2. Visus paziņojumus un pretenzijas var iesniegt pa e-pastu [email protected], pa tālruni +371 67 660 111 vai pa pastu uz adresi Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084, Latvijas Republika. Pārdevējs ir tiesīgs izskatīt pretenzijas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas, ja vien Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikti citi termiņi. Sarežģītos gadījumos šis termiņš var tikt pagarināts vēl par 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes uz sūdzībām tiek sniegtas Klientam pa e-pastu vai pa tālruni, vai uz Klienta norādīto adresi.

11.3. Patērētājam ir tiesības vērsties Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, tālr. +371 654 52554, e-pasts [email protected], tīmekļa vietne www.ptac.gov.lv, vai vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā, Brīvības ielā 55 - 207, Rīgā, LV-1010, tālr. +371 673 88625, e-pasts [email protected], tīmekļa vietne https://ecclatvia.lv/lv/, ar sūdzību vai pieprasījumu par veikalā iegādāto preci.

12. ATBILDĪBA

12.1 Klients ir pilnībā atbildīgs par pasūtījuma iesniegšanas brīdī sniegto datu pareizību. Ja Klients, pasūtot Preces, nesniedz precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām no tā izrietošām sekām. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības arī gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka Klients nav iepazinies ar Noteikumiem un/vai Līgumu, lai gan viņam bija dota iespēja to darīt, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un saistības.

12.2. Ja E-veikalā ir saites uz citu personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs negarantē, ka informācija, ko var apskatīt, apmeklējot šīs tīmekļa vietnes, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Trešās personas ir atbildīgas par trešo personu sniegtās informācijas saturu, pareizību, pilnīgumu un precizitāti.

12.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma neizpildi un/vai Preču nepiegādāšanu vai novēlotu piegādi, ja tas noticis trešās personas vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt vai saprātīgi paredzēt un kuri nebija paredzami Līguma noslēgšanas brīdī un kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt vai saprātīgi paredzēt un nevarēja novērst šo apstākļu vai to seku iestāšanos. Ja minētie apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līgumu var izbeigt, pusēm savstarpēji vienojoties.

12.4. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

12.5. Ja Pasūtījums netiek piegādāts noteiktajā termiņā, pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs maksā nokavējuma procentus 0,05% apmērā no Pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, sākot no pēdējā iespējamā Pasūtījuma piegādes datuma, kā norādīts Noteikumu 5.5. punktā.

12.6. Ja Līgumā noteiktajā termiņā netiek samaksāts Preču cenas atlikums vai Pircējs nepamatoti atsakās vai izvairās pieņemt Preces, Pārdevējam ir tiesības nepildīt savas saistības un nepiegādāt Preces par laika periodu, par kuru Pircējs ir kavējis samaksu. Klients papildus atlīdzina Pārdevējam izdevumus, kas Pārdevējam radušies par Preču uzglabāšanu, par katru Preču uzglabāšanas kalendāro dienu, sākot no Preču piegādei noteiktā datuma, EUR 1,00 (viens euro) apmērā, kā arī maksā procentus 0,05 % apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto darba dienu.

12.7. Klients var bez maksas vienu reizi pārcelt piegādes datumu uz laiku līdz diviem mēnešiem no sākotnēji saskaņotā piegādes datuma tikai tad, ja viņš/viņa vēl nav saņēmis SMS paziņojumu par plānoto piegādi uz pasūtījumā norādīto tālruņa numuru. Pretējā gadījumā, ja Klients vēlas atlikt piegādes datumu un Pārdevējs tam piekrīt, tiks iekasēta uzglabāšanas maksa 1,00 € (viens euro) par katru kalendāro uzglabāšanas dienu, skaitot no pēdējā saskaņotā piegādes datuma.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13.1. Līgumu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti.

13.2. Pārdevējs var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajām personām, izņemot, ja tas var samazināt Lietotājam sniegtās garantijas, bez Klienta piekrišanas un bez Klienta brīdināšanas.

13.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma Klientam un bez Klienta iepriekšējas piekrišanas. Konkrētajam pasūtījumam ir piemērojami Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi un nosacījumi.

13.4. Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā Pusēm neizdodas atrisināt domstarpības sarunu ceļā, domstarpības tiek galīgi izšķirtas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.